İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?

Hayalinizdeki işi yapmak için bir iş yeri açmak istiyorsunuz ve istediğiniz bölgede bütçenize uygun bir mekan buldunuz.

Mülk sahibi ile kira kontratını yapmadan önce İş yeri açma ve çalıştırma Ruhsatı konusunda bir araştırma yapmadıysanız kira kontratını imzalamadan önce durup bir daha düşünün.

Açmak istediğiniz iş yeri için “İŞ YERİ AÇMA ve ÇALIŞTIRMA RUHSATI”  alamayabilirsiniz.

“İŞ YERİ AÇMA ve ÇALIŞTIRMA RUHSATI”  : Yetkili idareler tarafından iş yerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin belgesidir.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, iş yerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan iş yerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

 

Yetkili idare ile;  Belediye sınırları içerisinde yer alan iş yerleri için Belediyeler, Belediye sınırları dışındaki alanlarda İl Özel İdaresi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği kastedilmektedir.

Açmak istediğiniz iş yerinin bağlı olduğu belediyeden,  kiralamak istediğiniz iş yerinin adresi ve yapmak istediğiniz işin tam olarak ne olacağını bildirerek ruhsata engel bir durumu olup olmadığını araştırmanız son derece önem arz etmektedir.

Sizden önceki kiracının o iş yeri için Ruhsat almış olması, sizin de ruhsat alabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Çünkü iş kollarınız farklı olabilir.  Bir önceki işletmeci çay ocağı işletmek için ruhsat almış ama siz orayı pastane olarak işletmek istiyor iseniz ruhsat alamayabilirsiniz.

İş yeri açma-çalışma ruhsatı alabilmeniz için, İlgili Yetkili İdarece yapılan inceleme ve araştırmalarda iş yerinin, insan sağlığına, çevre kirliliğine, yangın, patlama, genel güvenlik, işçi sağlığı, trafik, karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı olmama gibi  genel şartlar aranmaktadır.

 

İş yerlerinde aranacak genel şartlar

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

 1.  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
 2.  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi iş yerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
 3.  Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
 4.  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
 5.  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması
 6.  Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması,
 7.  Karayolu kenarındaki iş yerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
 8.  Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı iş yerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü iş yerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla iş yerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri iş yerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer iş yerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
 9. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan iş yerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
 10.  Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten iş yerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
 11.  Engellilerin iş yerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
 12.  Yabancı uyrukluların iş yeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
 13.  Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.
 14.  Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan iş yerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),

 

İş yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğine göre İş yerlerinde aranacak asgari ortak şartlar on madde olarak belirlenmiştir.

 İş yeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

 • İş yerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
 • Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan iş yerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
 • On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil iş yerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla iş yerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan iş yerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
 • İş yerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
 • Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan iş yerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
 1. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
 2. Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
 • İtfaiye raporu alması gerekmeyen iş yerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer iş yerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
 • Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastaneler de şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri iş yerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

Genel hükümler ve ortak hükümlerin yanı sıra,  yapılacak işin niteliğine göre özel hükümlerde bulunmaktadır.

 Örneğin 1. Sınıf pastane işletmesi için “İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” alınabilmesi aşağıdaki şartlarında sağlanması halinde mümkün olabilecektir.  

Birinci sınıf pastaneler

 • Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır.
 • Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
 • Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
 • Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır.
 • Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
 • Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
 • Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.
 • Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
 • Garsonlar ve çalışanlar iş yerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
 • Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

Ruhsat başvurusunda bulunmak için, iş yerinizin bulunduğu yer için yetkilendirilmiş olan Belediye, İl Özel İdaresi veya Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği ne müracat ederek, başvuru formunun doldurulması ve işletmenin sahibi veya vekaletname ile yetki verdiği vekili tarafından imzalanması gerekmektedir.

Başvuru formunun ekinde işletmeye ait resmi belgeler ile, kiraladığınız binaya ait bilgi ve evraklar yer almalıdır.

Başvurunuzda eksiklik veya ruhsat almaya engel bir durumunuz yoksa Ruhsat Harcını ödemenizi müteakip İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yetkili İdare tarafından basımı yapılarak imzalanır ve şahsen veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir.

Verilen Ruhsatların aslı yönetmelik gereği İşletmede herkesin görebileceği bir yere asılır.

malidenge a.ş / abk / 06.04.2017

2018-06-03T06:36:16+00:00

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?