Limited Şirket ve Anonim Şirketin benzer ve farklı yanları  

LİMİTED ŞİRKET Mİ KURMAK AVANTAJLI  YOKSA ANONİM ŞİRKET Mİ?  

Sermaye şirketi kurmak isteyen girişimcilerimizin cevap aradıkları konuların başında gelen   “ Limited Şirket mi yoksa Anonim Şirket mi kurmalı?”   sorusuna çözüm bulabilmeleri için öncelikle şirket türünden beklentilerini belirlemeleri ve bu beklentilerini Limited Şirketin mi yoksa Anonim Şirketin mi daha iyi karşılayacağını tespit etmeleri gerekmektedir.

Türkiye’deki şirket türleri hakkında bilgi vermesi açısından Eylül  2017 döneminde açılan  şirketlerin hangi şirket türünü seçtiklerini gösterir istatistiki bilgilere göz atmakta fayda var.

2017 Eylül ayında 5.050 adet  şirket kurulmuş olup bunun

4.196 tanesi Limited Şirket,

854 tanesi ise  Anonim Şirket şeklinde kurulmuştur.

Şirket türünü seçme bakımından genel eğilimin Limited Şirket türüne yöneldiği açıkça görülmektedir. Bu seçimin bir alışkanlıktan mı, özel bir sebepten mi,  yoksa Limited Şirketin Anonim Şirketlere nazaran bazı prosedürlerinin azlığı nedeniyle işletme masraflarında aylık ortalama iki yüz lira gibi bir avantaj yaratmasından mı geldiği hakkında kesin bir kanaate varma imkânı bulunmamaktadır.

Kuracağınız şirketin türünü seçerken genel eğilimi dikkate alabilirsiniz ya da sizin beklentilerinize hangi şirket türünün uygun olacağını araştırdıktan sonra karar verebilirsiniz ki doğru olan yolda kanaatimizce budur.

Şirket türünden beklentilerinizi belirlediniz ise örneğin, şirket kuruluşunun kolay ve az masraflı olması, ortak sayısının tek kişi olmasına imkân tanıması, başlangıç sermayesinin düşük olması, hisse devrinin kolay olması, vergi avantajı yaratması, ödenmeyen kamu borçlarına karşı ortağın tüm malvarlığıyla sorumlu olmaması, işler iyi gitmez ise şirketi kapatmanın kolay olması gibi.

Bu beklentilerinizi Limited Şirketin mi yoksa Anonim Şirketin mi daha iyi karşılayacağını tespit edebilmeniz için ikinci olarak bu iki şirket türünün birbirleri ile benzerlik ve farklılıklarını bilmeniz gerekecek.

Limited Şirket ve Anonim Şirketlerin birbirleri ile benzer olan yanları ve farklı olan yanlarını sizin için özet olarak hazırladık.

Belirlediğiniz veya vazgeçilmez olduğunu düşündüğünüz beklentilerinizin hangi şirket türünde olduğunu, hangisinde olmadığını aşağıdaki kısımda tamamen olmasa da büyük çoğunlukla tespit edebileceksinizdir.

 

Limited Şirket ve Anonim Şirketlerin benzer yanları;

 1. İki şirket türünde de en az bir ortak yeterlidir. ( 6102 TTK md 338 / md 573)
 2. İki şirket türünde de kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu gerçekleştirilebilir. (6102 TTK md 331 / md 573)
 3. İki  şirket türünde de  sermaye olarak   ayni sermaye konulabilir ( üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir) ( 6102 TTK md 342 / md 581 )
 4. İki şirket türünde de ortaklar sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamazlar. ( 6102 TTK md 358 / md 644 )
 5. İki şirket türünde de şirket yönetiminde bulunanlar diğer ortakların iznini almaksızın şirketle rekabet oluşturan işlerde bulunamazlar ( 6102 TTK md 396 / md 626)
 6. İki şirket türünde de Kurumlar Vergisi Oranı % 20 dir. 2018,2019,2020 yıllarında bu oran %22 olarak uygulanacaktır. (5520 sayılı KVK md 32 – Geçici md 10)
 7. İki şirket türünde de şirket karının ortaklara dağıtılması  % 15 Stopaja tabidir.  ( 193 sayılı GVK md 94)
 8. İki şirket türünde de ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. (6102 TTK md 509 / md 644 )
 9. İki şirket türünün de kuruluş masrafları arasında karar vermeyi etkileyecek önemde bir fark bulunmamaktadır.
 10. Tasfiye süreleri her iki şirket içinde en az altı aydır.

 

Limited Şirket ile Anonim Şirketlerin birbirinden farklı olan yanları

 1. Limited Şirket ortak sayısı en fazla 50 ortak olurken Anonim Şirket ortak sayısında bir sınırlama yoktur. (6102 TTK md 338  / md 574)
 2. Limited Şirketin en az sermayesi 10.000,00 TL iken, Anonim Şirket Sermayesi en az 50.000,00 TL  olmalıdır. ( 6102 TTK md 332 / md 580)
 3. Anonim Şirketler kuruluş öncesi sermayenin % 25 ini bankaya yatırmak zorunda iken Limited Şirketler için bu zorunluluk 15.03.2018 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. (6102 TTK md 585 değişen hali)
 4. Anonim Şirketler halka açılabilir, Limited Şirketler halka açılamaz.
 5. Anonim Şirketler isme veya hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, Limited Şirketler hisse senedi çıkaramaz. (6102 TTK md 484)
 6. Anonim Şirketler ödünç para bulmak için borç senedi (tahvil) çıkarabilir, Limited Şirketler çıkaramaz.
 7. Anonim Şirketler de pay sahiplerinin cebren mahkeme kararıyla şirketten çıkartılması söz konusu değildir. Pay bedelini ifa etmeyen pay sahibi çağrıya rağmen faiziyle birlikte borcunu ödemez ise taahhüt ettiği paylardan yoksun bırakılır ( 6102 TTK md. 482/2)  Limited Şirket sözleşmesinde bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. Şirket haklı sebepler dolayısıyla ortağın şirketten çıkartılması için mahkemeye başvurulabilir (6012 TTK md 640 / 3 )
 8. Limited Şirketler de her bir ortak haklı sebeple şirketin feshini Asliye Ticaret Mahkemesinden isteyebilir iken, Anonim Şirketlerde sermayenin en az onda birini ve halka açık Anonim Şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri şirketin feshini isteme hakkına sahiptir. (6102 TTK md 636 / md 531 )
 9. Sermayesi 250.000.- TL ve üzerinde olan Anonim Şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Limited Şirketler sermayesi ne kadar olursa olsun böyle bir zorunluluğa tabi değildir. (1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Md:35)
 10. Limited Şirketlerde hisse devri; Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi ile Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilme zorunluluğunda iken, Anonim Şirketlerin hisse devirlerinde böyle bir zorunluluk yoktur. (6102 TTK md  489-490  / md 595 )
 11. Limited Şirketin tüm ortakları şirketin ödenmeyen Kamu borçlarından hisseleri oranında tüm malvarlıklarıyla sorumlu iken Anonim Şirketler de Yönetim Kurulunda olmayan ortaklar açısından böyle bir sorumluluk bulunmamaktadır. (6183 sayılı AATUHK md 35 )
 12. Limited Şirketlerde ortaklardan en az bir tanesi Şirket Müdürü seçilme zorunluluğu nedeniyle Kanuni Temsilci sıfatıyla Kamu borçlarına karşı tüm malvarlığıyla sorumlu iken, Anonim Şirketler de ortaklar dışından Yönetim Kuruluna atama yapılması imkanı nedeniyle bu yöntemin seçilmesi durumunda hiçbir ortağın Kamu borçlarına karşı malvarlığıyla sorumluluğu bulunmamaktadır. (6102 TTK md 359 /  md 623  /  6183 sayılı AATUHK mükerrer md 35 )
 13. Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu en fazla 3 yıl için seçilebilirken, Limited Şirketler de seçilen Şirket Müdürlerinin görev sürelerinde bir sınırlama yoktur. (6102 TTK md 362 / md 623)
 14. Anonim Şirket Genel Kurulu Ticaret Sicil Müdürlüğünce Tescil ve İlana tabi iken Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının tescil ve ilanı zorunlu değildir. ( 6102 TTK md 422 )
 15. Anonim Şirketler  “Kayıtlı Sermaye Sistemini” seçmiş ise genel kurul toplantısı yapılmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırabilir. Limited Şirketlerde “Kayıtlı Sermaye Sistemi” olmayıp sermayeyi artırmak için Genel Kurul toplantısı yapılmak zorundadır. (6102 TTK md 456)
 16. Anonim şirket hisselerinin satışında hisse satışı üzerinden iki yıl geçtikten sonra “pay senedi devri şeklinde yapılırsa elde edilen kazanç tutarı ne olursa olsun vergi konusuna girmiyor. Limited şirketlerde ise pay senedi devri kavramı bulunmadığından pay devri yapıldığında gerçek kişi ortaklar için değer artışı kazancı olarak gelir vergisi söz konusu.(193 sayılı GVK Mük.md 80 )
 17. Limited Şirket ortaklarının emekli olmayan ortaklarının tamamı zorunlu bağkur sigortalısı olurken,  Anonim Şirket ortaklarının Yönetim Kurulunda olmayan ortaklarında böyle bir zorunluluk yok.       ( 5510 sayılı SGK  4b/3 )

 

Yeni iş hayatına atılacak girişimcilerimiz hangi şirket türünü seçmeleri gerektiğini, beklentilerini dikkate alarak tespit etseler bile  yine de bu konuların uzmanı bir mali müşavire veya avukata danışmalarında fayda olduğu muhakkaktır.

malidenge a.ş. / abk / 11-2017

Güncelleme : 17.04.2018

2019-07-14T10:32:14+00:00

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?