İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin İşçinin Maaşının İçinde Olduğu Hükmü Geçerli midir?

ÖZET ;  Davacı, bankanın devrine kadar haftalık 40 saat esasıyla, son devirden sonra ise haftalık 45 saat esasıyla çalışmıştır. Devir ile birlikte sözleşmenin eki niteliğinde olan ve davacı tarafından imzalanan yönetmelik hükmüne göre yılda 270 saate kadar fazla mesai ücretin içinde kararlaştırılmıştır. Bu yönetmelik hükmü dikkate alındığında davacının devirden sonra hesaplanan haftalık fazla mesai saati, yılda 270 saati geçmediğinden anılan hüküm gereği ücretin içinde kaldığından devirden sonraki dönem için fazla mesai ücretinin hesaplanması hatalıdır.

 

9. Hukuk Dairesi         2018/1167 E.  ,  2018/2776 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, fazla mesai ücreti ve jestiyon primi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını, fazla çalışmalarının bulunduğu ancak ücretinin ödenmediğini, ayrıca tüm çalışanlara jestiyon primi ödendiğini, davacıya ödenmediğini idda ederek işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.


B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacının dava dışı … Güvenlik Sistemleri A.Ş.’de çalışmaya başladığını, ilgili şirketin … Bank A.Ş.’ye devredildiğini, 14.02.2011 tarihinde ise … Bank’ın tamamen davalı müvekkili bankaya devredildiğini, davacının fazla çalışma ücreti hakkının bulunmadığını, iddia edilen kalemlerden davacının hak kazandıklarının tamamının kendisine ödendiğini iddia ederek davanın reddini talep etmiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 


E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı bankanın devrine kadar haftalık 40 saat esasıyla, son devirden sonra ise haftalık 45 saat esasıyla çalışmıştır. Devir ile birlikte sözleşmenin eki niteliğinde olan ve davacı tarafından imzalanan yönetmelik hükmüne göre yılda 270 saate kadar fazla mesai ücretin içinde kararlaştırılmıştır. Bu yönetmelik hükmü dikkate alındığında davacının devirden sonra hesaplanan haftalık fazla mesai saati, yılda 270 saati geçmediğinden anılan hüküm gereği ücretin içinde kaldığından devirden sonraki dönem için fazla mesai ücretinin hesaplanması hatalıdır.

F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

2018-10-10T07:25:09+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?