Emeklilik İçin Yaş Dışındaki Diğer Şartları Sağlayan İşçinin, Başka Bir İş Yerinde Çalışmak İçin İşten Ayrılması

Yargıtay 9. Dairesi
Tarih    : 14.03.2016
Esas No : 2015/5537
Karar No  : 2016/6201

1475 s. İK Md. 14

EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN YAŞ DIŞINDAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN İŞÇİNİN, BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAK İÇİN İŞTEN AYRILMASI

Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da işyerinden ayrılabileceği ve kıdem tazminatına hak kazanabileceği; işçinin işyerinden ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir işyerinde çalışmak olmasının, kıdem tazminatına hak kazanamayacağı sonucunu doğurmayacağı hk.

İstemin Özeti: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı, davalı bankada çalışmakta iken yaşlılık aylığına hak kazanmak gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayınca iş akdini feshettiğini beyanla kıdem tazminatı, fazla çalışma ve hafta tatili ücret alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davacının emeklilik sebebiyle değil başka bir bankada iş bulması sebebiyle haklı neden olmadan iş akdini feshettiğini, hak etmiş bulunduğu tüm alacakların davacıya ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, dosyadaki belgelere göre davacının davalı bankadan ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir bankada çalışmak olduğundan kıdem tazminatına hak kazanamayacağı, ancak ispatlanan fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığına hak kazanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlaması ile feshinde kıdem tazminatı hakkının doğup doğmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4447 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi istemi ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Somut olayda, davacı SGK’dan 13.12.2012 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamladığına dair belgeyi alıp davalıya ibraz etmiştir. Davacının yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için yalnız gereken yaşı beklediği anlaşılmakla kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi hatalı olup bozma nedenidir.

Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeple bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2018-06-09T12:09:44+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?