İlanen Tebliğin Usule Uygun Yapılmaması Halinde Vergi Ceza İhbarnameleri Geçersizdir.

Danıştay 3. Dairesi
Tarih    : 06.11.2014
Esas No         : 2013/6557
Karar No  : 2014/5046 VUK Md. 102, 103
İLANEN TEBLİĞ KOŞULLARI

İş yeri adresine gönderilen ihbarnamelerin tebliğ alındısı üzerinde bulunan “muhatabın adresten ayrıldığı, yeni adresin bilinmediği” şerhi yanı sıra tebliğ alındısında, posta memuru dışında komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memurunun imzasının bulunmaması halinde, davacı nezdinde ilanen tebliğ koşullarının oluşmayacağı, dolayısıyla vergi ceza ihbarnamelerinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi nedeniyle usulüne uygun olarak kesinleşen bir amme alacağının varlığından söz edilemeyeceğinden, ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Davacı adına, 2007 yılına ait gelir vergisi, katma değer vergisi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizinden oluşan borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen 03.05.2012 tarih ve 44 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacının iş yeri olan “…. Didim/Aydın” adresine gönderilen ihbarnamelerin tebliğ alındısı üzerinde bulunan “muhatabın adresten ayrıldığı, yeni adresin bilinmediği” şerhi yanı sıra tebliğ alındısında, posta memuru dışında komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memurunun imzasının bulunmadığı görüldüğünden davacı nezdinde ilanen tebliğ koşullarının oluşmadığı, dolayısıyla vergi ceza ihbarnamelerinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesi nedeniyle usulüne uygun olarak kesinleşen bir amme alacağının varlığından söz edilemeyeceğinden ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emrini iptal etmiştir. Davalı idare tarafından, tarh dosyasının tetkikinden davacının Bayraklı/İzmir adresindeki faaliyetini tebliğ tarihi itibariyle terk ettiği anlaşıldığından ihbarnamelerin bilinen son adres olan ikametgah adresine tebliğe çıkarıldığı ve adreste bulunulamaması üzerine ilanen tebliğ koşullarının oluştuğu, davacının adres değişikliklerini bildirme yükümlülüğünü ihlal etmesinin sonuçlarıyla tebliğ alındısında posta memuru dışında komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memurunun imzasının bulunmaması sonucunun vergi dairesine yüklenmesinin yersiz olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Kurulumuzca da uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oy birliğiyle karar verildi.

2018-06-28T07:44:18+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?