İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshetmesi İhbar Tazminatına Hak Kazandırmaz

9. Hukuk Dairesi         2017/24267 E.  ,  2017/14071 K

“İçtihat Metni”

Özet ; İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz.

MAHKEMESİ : …İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı-karşı davalı, asıl davada ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine,

davalı-karşı davacı, karşı davada ihbar tazminatı ve kötü niyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I 

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı-karşı davalı, davalının altı işveren olarak bulunduğu … Belediyesinde havuz bakım bakım sorumlusu olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar, kötüniyet tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı-karşı davacı, Belediyeden alınan ihalenin süresi bittiğinde davacıya yeni iş teklif edildiğini ancak davacının çalışmayıp işi bıraktığını, tazminata hak kazanmadığı gibi ücret alacağı da olmadığını ileri sürüp davanın reddini isterken, karşı dava ile ihbar ve kötü niyet tazminatının davacıdan tahsilini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, “İş akdinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandırmayacak şekilde sona erdirildiğinin ispat yükü davalı işverene ait olup, davacının havuz bakım işinde görevli iken taş taşıma işinde görevlendirildiği, her iki iş arasında benzerlik bulunmadığı, iş koşullarının ağırlaştırıldığı, iş akdinin bu nedenle feshedildiği, davacının eylemli fesih hakkını kullandığı bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı anlaşılmıştır” gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı ile hükmedilirken, fazla çalışma, yıllık izin ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu da kabul edilerek davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalının tüm davalı-karşı davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İş sözleşmesinin hangi tarafça ne şekilde fesh edildiği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık vardır.

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır.

Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17 nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir.

Yine haklı fesih nedeni bulunmakla birlikte, işçi ya da işverenin 26 ncı maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar. 

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz.

İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.

Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez. 

Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece yukarıda yazılı gerekçe ile iş sözleşmesini davacının haklı nedenle ve eylemli olarak fesh ettiği kabul edilmiştir.

Davacının bu kabule karşı bir temyizi yoktur. Buna göre haklı nedenle dahi olsa iş sözleşmesini sona erdiren davacının ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gözetilerek ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 


F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 25/09/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

2018-07-28T08:37:21+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?