Adi Ortaklığın Limited Şirkete dönüşmesinde muhtasar beyannamenin kimin adına verileceği

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve   Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı   :   64958909-010.01-12                                            Tarih   :   11/05/2016

Konu   :   Adi Ortaklığın Limited Şirkete dönüşmesinde muhtasar beyanı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 01.09.2014 tarihinde … Adi Ortaklığı olarak faaliyete başlanıldığı, 27.07.2015 tarihinde …  Limited Şirketi olarak nev’i değişikliği yapıldığı; anılan şirketin … Belediyesi … ilçesinde devam etmekte olan hizmet işi ile ilgili olarak nev’i değişikliği sonrasında 31.07.2015 tarihinde düzenlenen hak ediş faturasının söz konusu limited şirket adına düzenlendiği ifade edilerek, gelir vergisi kesintilerine ilişkin olarak daha önce adi ortaklık adına düzenlenen muhtasar beyannamelerin, nev’i değişikliği sonrasında limited şirket adına mı, adi ortaklık adına mı düzenleneceği hususunda görüş talep edilmekte olup, konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesinde vergi tevkifatına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

193 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde; 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı, aynı Kanunun 98 inci maddesinde de 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar, ödeme ve tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmekle yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kanunun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin beşinci  fıkrasında da; bu madde gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları ve Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usul ve esasların, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, adi ortaklıklar 6098 sayılı Borçlar Kanununun 620-645 inci maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 620 nci maddesinde, adi ortaklık sözleşmesi; iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklıkların gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları söz konusu olmayıp, adi ortaklık bünyesinde yürütülen faaliyetten doğan kâr veya zarar, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil edilerek vergilenmektedir. Stopaj ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyet tesisi ise adi ortaklık adına yapılmaktadır.

Buna göre, … Adi Ortaklığı olarak faaliyet gösteren adi ortaklığınızın 27/07/2015 tarihinde tescil edilerek … Limited Şirketi’ne dönüşmesi nedeniyle, 27/07/2015 tarihine kadar ödenen tutarlar üzerinden  yapılan tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin adi ortaklık adına, söz konusu tarihten itibaren yapılan ödemelerle ilgili tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin ise şirketiniz adına verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

2019-07-14T15:41:25+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?