Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliğ ile getirilen yükümlülükler

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik  ortamda düzenlenmesine  yönelik yükümlülükleri içeren  509  sıra  Nolu  Vergi  Usul  Kanunu  Tebliği 19 Ekim  2019  tarih  ve  30923  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile;

 

 1. 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/01/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış  hasılatı  (veya  satışları  ile  gayri safı  iş hasılatı)  5  Milyon  TL ve  üzeri  olan  mükellefler  01/07/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 

 1. Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin  01/01/2020  tarihine  kadar,  e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri  tarihte  e-Fatura uygulamasına  dahil  olacak  olan  mükelleflerinse geçiş  tarihi itibariyle  e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri

 

 1. e-Ticaret paydaşı  olan  internet  satış  platformları,  internet ortamında ilan  yayınlayanlar  ve  internet  reklam  aracıları  e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 

 1. e-Arşiv Fatura  uygulamasına  dahil  olmayan  mükelleflerce, 01/01/2020  tarihinden  itibaren  düzenlenecek  faturaların  vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere  açtığı  fatura  düzenleme  portalı  aracılığı  ile düzenlenmesi zorunludur.

 

 1. Tüm serbest  meslek  erbapları  (avukatlar,  mali  müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

 

 1. Hal kayıt  sistemi  kapsamında  sebze  ve meyvelerin  ticareti  ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01/01/2020 tarihinden itibaren e-Fatura,   e-Arşiv  Fatura,  e-İrsaliye,  e-Müstahsil  Makbuzu uygulamaları  ile  e-Defter  uygulamalarına  dahil  olmak zorundadırlar.

 

 1. Sigorta, emeklilik  ve  reasürans  şirketleri  Sigorta  Poliçeleri ile Sigorta  Komisyon  Gider  Belgelerini,  bankalar  dekont belgesini, yetkili  döviz  müesseseleri  de  Döviz  Alım-Satım  belgelerini  ve tüm  mükelleflerce  kullanılan  Gider  Pusulası  belgesi  e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

 

 1. Akaryakıt istasyonları  dahil  olmak  üzere  EPDK’dan  akaryakıt sektöründe  faaliyette  bulunmaya  ilişkin  lisans  alan  tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv  Fatura,  e-İrsaliye  ve  e-Defter  uygulamalarına  geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

 

 1. Gübre takip  sistemi  kapsamında bulunan  mükelleflerce gerçekleştirilen  sistem  kapsamındaki  malların  sevkinde  e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

 

 1. Demir çelik  sektöründe,  madencilik  alanında  vergi  kayıp  ve kaçağını  azaltmak  ve  sektörde  haksız  rekabeti  engellemek amacıyla  imalat,   ihracat   veya   ithalat  faaliyetinde   bulunan mükelleflerin  e-irsaliye  uygulamasına  geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

 

 1. E-Fatura uygulamasına dahil olan  mükelleflerin  çiftçilerden gerçekleştirdikleri  zirai  mahsul  alımlarında  kağıt  ortamda düzenledikleri  müstahsil  makbuzlarının  elektronik  ortamda  e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur.

 

 

2019-10-23T06:23:31+00:00

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?