Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yazılım çalışmalarında AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan makine-teçhizat tesliminde KDV istisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :   45404237-130[I-18-113]-E.21791                                        Tarih   :   31.01.2020

Konu   :   Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yazılım çalışmalarında AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan makine-teçhizat tesliminde KDV istisnası

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından Bursa ve Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgisayar ve alt yapı niteliğindeki yazılımların alımında Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/m ile geçici 39 uncu maddeleri kapsamında KDV istisnası uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı ve Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesiyle düzenlenen kısaltılmış amortisman süresinden faydalanılıp faydalanılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-“II/B-14.1.1. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar” başlıklı bölümünde;

“İstisnadan;

– 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

– 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

– 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yararlanır.”

-“II/B-14.1.2 İstisna Kapsamına Giren Teslimler” başlıklı bölümünde;

“İstisna, bu Tebliğin (II/B-14.1.1.) ayrımında sayılanların, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımlarında uygulanır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

Makina ve teçhizatın nitelik ve kapsamı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bu Tebliğin (II/B-5.1.) bölümündeki açıklamalara göre belirlenir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar satın alınması işlemi KDV Kanununun geçici 39 uncu madde kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Ancak, Şirketinizce satın alınacak yazılımların makine ve teçhizat kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu yazılım alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa, 1/5/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 7103 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen geçici 30 uncu maddede; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabileceği, bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin belirleneceği, bu şekilde belirlenen oran ve sürelerin izleyen yıllarda değiştirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddenin uygulama usul ve esasları ise 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, mezkûr Tebliğin;

– 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “(1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi uygulaması bakımından makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü makina ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.) ifade etmektedir.”,

– 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “(1) 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesinden, gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinden;

– 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere,

– 4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere,

– Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat için yararlanabilecektir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Şirketinizin 4691, 5746 ve 6550 sayılı Kanunlar kapsamında faaliyette bulunuyor olması halinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edilecek bilgisayarlar bakımından, söz konusu madde uygulamasından 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen usul ve esaslar dahilinde yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, makina ve teçhizat niteliğinde bulunmayan yazılım harcamalarınız bakımından söz konusu madde uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

2021-06-20T11:36:03+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?