malidenge

About malidenge denetim a.ş

This author has not yet filled in any details.
So far malidenge denetim a.ş has created 231 blog entries.
16 02, 2020

Belli miktar üzerindeki satışlar karşılığında yapılan bedelsiz mal tesliminde KDV uygulaması.

2020-02-16T19:21:18+00:00

Piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşıdığından, bu malların alış bedelleri gider olarak kaydedilebilir. Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmasına gerek bulunmayıp, bu ürünler için yüklenilen KDV ise indirim konusu yapılabilir.

Belli miktar üzerindeki satışlar karşılığında yapılan bedelsiz mal tesliminde KDV uygulaması. 2020-02-16T19:21:18+00:00
16 02, 2020

İhracatı gerçekleşen malların muhatap firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle ihraç edilen ülkede başka bir firmaya satışında ihracatın beyanı ve KDV’nin iade dönemi.

2020-02-16T19:12:15+00:00

İhracat teslimlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ile gümrük beyannamesi arasında uyumsuzluk olması halinde vergi dairesince ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi talep edilir ve sonucuna göre işlem tesis edilir. Bu bağlamda, alıcı firma değişikliğine ilişkin gerekli olan, ilgili kurumca onaylı belgelerin bir örneğinin vergi dairesine de ibrazı gerekmektedir.

İhracatı gerçekleşen malların muhatap firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle ihraç edilen ülkede başka bir firmaya satışında ihracatın beyanı ve KDV’nin iade dönemi. 2020-02-16T19:12:15+00:00
16 02, 2020

Yurt dışında mukim şirkete verilen proje hizmetlerinde belge düzeni ve KDV istisnası

2020-02-16T18:34:31+00:00

Şirketinizin kendi bünyesindeki personel ile Cezayir'de yerleşik … firmasına sağlamış olduğu iş gücü temin hizmeti, yurt dışında ifa edilen ve yurt dışında faydalanılan hizmet olması nedeniyle KDV'nin konusuna girmemekte olup, hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

Yurt dışında mukim şirkete verilen proje hizmetlerinde belge düzeni ve KDV istisnası 2020-02-16T18:34:31+00:00
16 02, 2020

Yurt dışındaki firmanın Türkiye’de ve yurt dışında imal ve tadil ettireceği gemiler için verilen proje çizim hizmetlerinin KDV’den istisna olup olmadığı

2020-02-16T19:10:37+00:00

-Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığının, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edileceği,  -Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kastın, Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgisinin olması, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin bulunmaması olduğu,  - Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, bakım, onarım hizmetlerinin hizmet ihracı kapsamında olduğu,

Yurt dışındaki firmanın Türkiye’de ve yurt dışında imal ve tadil ettireceği gemiler için verilen proje çizim hizmetlerinin KDV’den istisna olup olmadığı 2020-02-16T19:10:37+00:00
16 02, 2020

Bayilere ciro hedefine göre, cep telefonu, bilgisayar, tatil ve ticari araç gibi ürünlerin bedelsiz olarak verilmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu

2020-02-16T12:40:37+00:00

Belli bir ciro taahhüdünde bulunan bayilere ciro hedeflerine göre verilecek promosyon ürünlerle ilgili gider, bayiler tarafından taahhüdün yerine getirilmesi üzerine tahakkuk edeceğinden, söz konusu ürünlere ait alış bedellerinin ciro taahhüdünün yerine getirildiği tarih itibariyle pazarlama gideri olarak Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Bayilere ciro hedefine göre, cep telefonu, bilgisayar, tatil ve ticari araç gibi ürünlerin bedelsiz olarak verilmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu 2020-02-16T12:40:37+00:00
16 02, 2020

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne ile Personel Taşıma İşinde KDV İstisnası

2020-02-16T12:34:47+00:00

Sınırları İdare tarafından belirlenen liman sahası içerisinde olması şartıyla, şamandıra demir yerlerinde demirleyen gemilere liman başkanlığı personeli, gümrük muhafaza memurları, gemi acentaları ve gemi personelinin tekne ile taşınması hizmetinin de, deniz araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin hizmetler kapsamında değerlendirilmesi, KDV Kanununun 13/b maddesi çerçevesinde KDV'den istisna tutulması gerekmektedir.

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne ile Personel Taşıma İşinde KDV İstisnası 2020-02-16T12:34:47+00:00
16 02, 2020

 Sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan harcamaların Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu

2020-02-16T10:58:56+00:00

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapacağınız  sponsorluk sözleşmesine istinaden gerek spor kulübüne bağlı lisanslı sporcuya, gerekse spor kulübüne yapılacak nakdi ve ayni (her türlü spor malzemesi, tıbbi malzeme, sağlık harcamaları, yeme-içme, ulaşım gibi) sponsorluk harcamalarının kurum kazancınızın yeterli olması ve beyanname üzerinde ayrıca gösterilmesi şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.

 Sponsorluk sözleşmesi kapsamında yapılan harcamaların Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu 2020-02-16T10:58:56+00:00
16 02, 2020

Yabancı bayraklı gemilere yurt içinde ve yurt dışında verilen lojistik hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı

2020-02-16T19:03:38+00:00

Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere yurt dışından hava-kara-deniz yoluyla temin edilen gemi yedek parçalarının gerekli gümrükleme işlemlerinin yapılarak yurt içinde teslim edilmesine ilişkin verilen lojistik hizmeti, hizmetten yurt dışında faydalanıldığından (müşterinin yurt dışındaki iş ve işlemleri ile ilgili olduğundan) hizmet ihracı kapsamında KDV'den istisnadır.

Yabancı bayraklı gemilere yurt içinde ve yurt dışında verilen lojistik hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı 2020-02-16T19:03:38+00:00
16 02, 2020

Tapu Senedine istinaden KDV’nin indirilip indirilemeyeceği

2020-02-16T10:25:56+00:00

Mükellefler tarafından yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılabilmesi için, KDV nin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla fatura ve benzeri belgenin defterlere kaydedilmesi, yüklenilen KDV nin faaliyetine ilişkin olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmekte olup, tapu senedine istinaden KDV indirimi yapılması mümkün değildir.

Tapu Senedine istinaden KDV’nin indirilip indirilemeyeceği 2020-02-16T10:25:56+00:00
16 02, 2020

Yurt dışından ithal edilen malın henüz serbest bölgede iken başka bir firmaya satılmasının vergisel boyutu

2020-02-16T10:21:56+00:00

Yurt dışından serbest bölgeye ithal edilen makinenin serbest bölgede satışı KDV'den istisna olmakla birlikte söz konusu makinenin teslimi için fatura düzenlenmiş olması nedeni ile Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Yurt dışından ithal edilen malın henüz serbest bölgede iken başka bir firmaya satılmasının vergisel boyutu 2020-02-16T10:21:56+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?