malidenge

About malidenge denetim a.ş

This author has not yet filled in any details.
So far malidenge denetim a.ş has created 289 blog entries.
22 04, 2020

Nakdi Ücret Desteği Hakkında Sgk Duyurusu – 22.04.2020

2020-04-22T20:07:22+00:00

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını [...]

Nakdi Ücret Desteği Hakkında Sgk Duyurusu – 22.04.2020 2020-04-22T20:07:22+00:00
15 04, 2020

Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV’nin indirilip indirilemeyeceği

2020-04-15T19:14:57+00:00

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı   :   .4.35.16.01-176300-500          tarih   :   04/10/2011 Konu   :   Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV'nin indirilip indirilemeyeceği hakkında.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan [...]

Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV’nin indirilip indirilemeyeceği 2020-04-15T19:14:57+00:00
15 04, 2020

Limited Şirket ortaklarına yapılan ücret ödemelerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

2020-04-15T19:06:37+00:00

Limited Şirket ortaklarının hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili bulunmaları kaydıyla ve şirket bünyesinde bilfiil çalışmaları halinde hizmet ilişkisinin karşılığı olarak bunlara şirketçe yapılacak ve gelir vergisine tabi tutulacak olan ücret ödemeleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 17'inci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü gereğince emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek bir bedel niteliği taşımadığı sürece, şirketin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Limited Şirket ortaklarına yapılan ücret ödemelerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı 2020-04-15T19:06:37+00:00
15 04, 2020

Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

2020-04-15T18:55:50+00:00

Şehirler arası yük taşıma hizmetleriniz sırasında yaptığınız yemek giderlerinizin fatura ile tevsik edilmesi gerekmekte olup, söz konusu harcamalarınıza ilişkin olarak düzenlenen perakende satış veya ödeme kaydedici cihaz fişinin gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yapılamaz." Buna göre, şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanızın yemek giderlerine ilişkin  KDV'nin indirim konusu olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerektiğinden, perakende satış ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 2020-04-15T18:55:50+00:00
15 04, 2020

İhracatçının Yurt Dışındaki Belgesiz Harcamaları Gider Yazılabilir mi?

2020-04-15T18:30:43+00:00

Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin mal varlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

İhracatçının Yurt Dışındaki Belgesiz Harcamaları Gider Yazılabilir mi? 2020-04-15T18:30:43+00:00
15 04, 2020

Mal satılan müşterilere verilen kombine biletlerin vergisel boyutu.

2020-04-15T18:23:00+00:00

Şirketinizin iş hacmini artırmak için müşterilerinize teşvik amacıyla vereceğiniz kombine maç biletiyle ilgili bedeller ciro primi niteliğinde olduğundan, söz konusu harcamaların şirket faaliyetlerinizin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olması şartıyla, şirketiniz adına düzenlenecek belgelere istinaden kurum kazancınızın tespitinde pazarlama ve satış gideri olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Mal satılan müşterilere verilen kombine biletlerin vergisel boyutu. 2020-04-15T18:23:00+00:00
15 04, 2020

Geçmiş yıllara ilişkin giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

2020-04-15T18:18:54+00:00

Önceki mali yıla ait olan ancak, hesap dönemi kapandıktan sonra gelen gider faturalarında yer alan tutarların tahakkuk ettikleri 2011 yılının gideri olarak değerlendirilmesi ve fatura tarihinin içinde bulunduğu 2011 yılının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla bu fatura tutarları, kurumlar vergisi beyannamesinde "Zarar olsa dahi indirilecek istisnalar ve indirimler" bölümündeki "Diğer indirim ve istisnalar" satırında açıklama da girilerek gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Geçmiş yıllara ilişkin giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı. 2020-04-15T18:18:54+00:00
9 04, 2020

Üç ay süreyle işçilerin iş akdi feshedilemeyecek. Yeni Torba kanun taslağı

2020-04-09T11:03:44+00:00

Yeni Torba Kanun – Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı   MADDE 5 –  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici İstihdam Güvencesi GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten [...]

Üç ay süreyle işçilerin iş akdi feshedilemeyecek. Yeni Torba kanun taslağı 2020-04-09T11:03:44+00:00
2 04, 2020

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

2020-04-02T19:55:30+00:00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.07.01-E.5157380 02/04/2020 Konu : Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi   GENEL YAZI Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj [...]

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı 2020-04-02T19:55:30+00:00
2 04, 2020

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

2020-04-02T19:20:12+00:00

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 02.04.2020 İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır. Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı [...]

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 2020-04-02T19:20:12+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?