İş Davaları Yargıtay Kararları

İş Mahkemelerinde açılmış davalara ilişkin Yargıtay Kararları

3 01, 2019

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı?

2019-01-03T11:33:14+00:00

. Hukuk Dairesi 2018/7535 E. , 2018/17709 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı [...]

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı? 2019-01-03T11:33:14+00:00
3 01, 2019

İşverenin işçiler arasında eşit davranma ve ayrım yapmama yükümlüğü hakkında Yargıtay Kararı

2019-07-14T10:46:24+00:00

Eşitlik ilkesini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde, her durumda mutlak bir eşit davranma borcu düzenlenmiş değildir. Belli bazı durumlarda işverenin eşit davranma borcunun varlığından söz edilmiştir. Dairemiz kararlarında “ esaslı nedenler olmadıkça” ve “biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça” bu yükümlülüğün bulunmadığı vurgulanmıştır

İşverenin işçiler arasında eşit davranma ve ayrım yapmama yükümlüğü hakkında Yargıtay Kararı 2019-07-14T10:46:24+00:00
3 01, 2019

İş Mahkemesince çalışmanın ispatı aşamasında tanıkların ne tür özelliklere sahip olması gerekmektedir.

2019-07-14T10:44:25+00:00

Çalışma olgusu her türlü delille ispat edilebilirse de çalışmanın konusu, niteliği, başlangıç ve bitiş tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmeli, dinlenen tanıkların davacı ile aynı dönemlerde iş yerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş bordro tanıkları yada komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir.

İş Mahkemesince çalışmanın ispatı aşamasında tanıkların ne tür özelliklere sahip olması gerekmektedir. 2019-07-14T10:44:25+00:00
3 01, 2019

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde hangi esasların dikkate alınacağı hakkında Yargıtay Kararı

2019-01-03T09:31:58+00:00

Somut uyuşmazlıkta, mahkemece davalı iş yerinde güvenlik hizmeti veren alt işveren işçileri ile birlikte fesih tarihinde çalışan işçi sayısının 30 dan fazla olduğu kabul edilerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş ise de fesih tarihine ilişkin davalı işverene ait dönem bordrosunun incelenmesinde toplam çalışan işçi sayısının 24 olduğu, yukarıdaki ilke kararı gereğince iş yerinde bulunan alt işveren işçilerinin 30 işçi sayısının hesabında dikkate alınamayacağı

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde hangi esasların dikkate alınacağı hakkında Yargıtay Kararı 2019-01-03T09:31:58+00:00
6 09, 2018

İşçinin Performans Düşüklüğünün Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadan İş Akdinin Feshi

2019-07-14T10:42:48+00:00

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi çalıştığı projede performansının düşük olması nedeniyle aynı il sınırları içinde başka bir projeye görevlendirildiği ancak burada işbaşı yapmadığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-g maddesi uyarınca feshedilmişse de, davacının performans düşüklüğünün somut ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı, kaldı ki performans düşüklüğünün işveren için doğrudan işyeri değişikliği için geçerli bir neden olamayacağından davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığının kabulü gerekir.

İşçinin Performans Düşüklüğünün Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadan İş Akdinin Feshi 2019-07-14T10:42:48+00:00
6 09, 2018

İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebeplerle İş Akdinin Feshi

2018-09-06T06:13:18+00:00

22. Hukuk Dairesi         201113625 E.  ,  2012/13050 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Sakarya İş Mahkemesi TARİHİ : 13/09/2011 NUMARASI : 2011/642-2011/625 İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işveren vekili, işletmenin ve işyerinin gereklerinden kaynaklanan sebeple davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek bu sebeple [...]

İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebeplerle İş Akdinin Feshi 2018-09-06T06:13:18+00:00
28 07, 2018

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshetmesi İhbar Tazminatına Hak Kazandırmaz

2018-07-28T08:37:21+00:00

9. Hukuk Dairesi         2017/24267 E.  ,  2017/14071 K "İçtihat Metni" Özet ; İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. MAHKEMESİ : ...İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı-karşı davalı, asıl davada ihbar tazminatı, kıdem [...]

İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshetmesi İhbar Tazminatına Hak Kazandırmaz 2018-07-28T08:37:21+00:00
29 06, 2018

Haklı Nedenle de olsa İş Akdini Kendisi Fesheden İşçinin İşe İade Davası Açma Hakkı Bulunmamaktadır.

2018-10-08T07:00:51+00:00

Dosya kapsamında izah olunan mevcut delil durumuna göre, davacının iş yerini terk ederek eylemli fesih gerçekleştirdiği anlaşılmakta olup, haklı nedenle de olsa iş akdini kendisi fesheden davacı işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Haklı Nedenle de olsa İş Akdini Kendisi Fesheden İşçinin İşe İade Davası Açma Hakkı Bulunmamaktadır. 2018-10-08T07:00:51+00:00
28 06, 2018

Ücret Artışı Talebinin Reddi İşçiye Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanımaz

2018-10-10T06:38:07+00:00

Dosya içeriğine göre; davalı tarafından verilen görevlendirme ile ilgili olarak davacının, iş sözleşmesini ücret ko­nusunda davalı işverenlik ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshettiği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre davacının sırf ücret artış isteğinin reddi davacı feshi açısından haklı neden oluşturmamaktadır.

Ücret Artışı Talebinin Reddi İşçiye Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanımaz 2018-10-10T06:38:07+00:00
28 06, 2018

İşe İade Davasını Kazanan İşçinin İşe Başlatılmaması Durumunda Tazminattan Alt İşveren mi? Asıl İşveren mi? Sorumludur

2019-07-20T12:08:18+00:00

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Tarih    : 10.07.2014 Esas No : 2014/14549 Karar No  : 2014/22345 / 4857 s. İş K. Md. 2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞE İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDA SORUMLULUK Asıl işveren alt işveren ilişkisinde işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesinin alt işveren tarafından feshi söz konusu olacağından, feshin geçersizliği ve işe iade [...]

İşe İade Davasını Kazanan İşçinin İşe Başlatılmaması Durumunda Tazminattan Alt İşveren mi? Asıl İşveren mi? Sorumludur 2019-07-20T12:08:18+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?