İş Davaları Yargıtay Kararları

İş Mahkemelerinde açılmış davalara ilişkin Yargıtay Kararları

28 06, 2018

İşçinin Yıllık İzin Hakkının Doğması İçin Bir Yılın Dolması Gerekmektedir.

2018-06-28T06:54:54+00:00

Özet;  Bilirkişi raporunda, davacının 3 yıllık iznini kullandığı bu nedenle yıllık izin ücreti talebinin yerinde olmadığı belirlenmiştir. Ancak, mahkeme tarafından davacının 11 aylık çalışması nedeniyle bir yıllık izin hakkının doğduğu kabul edilerek bu talebinin de kabulüne karar verilmiştir. Fakat, yasal düzenleme gereği davacının artık 11 ay yönünden yıllık izin hakkı ve buna bağlı olarak da izin [...]

İşçinin Yıllık İzin Hakkının Doğması İçin Bir Yılın Dolması Gerekmektedir. 2018-06-28T06:54:54+00:00
26 06, 2018

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespitinde Emsal Ücretin Nasıl Belirlenmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

2018-06-26T13:26:02+00:00

22. Hukuk Dairesi         2017/44811 E.  ,  2017/28895 K.   ÖZET :  Davacının meslekte geçirdiği süre, iş yerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği sorulmalı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan “Kazanç bilgisi sorgulama” ekranından emsal ücretin ne olabileceği yeniden araştırılmalı ve dosya [...]

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespitinde Emsal Ücretin Nasıl Belirlenmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı 2018-06-26T13:26:02+00:00
26 06, 2018

İstihdam Fazlalığı Nedeniyle İşçinin İş Akdinin Feshi Hakkında Yargıtay Kararı

2018-06-26T12:37:40+00:00

22. Hukuk Dairesi         2018/33 E.  ,  2018/2381 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE İLK DERECE MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, [...]

İstihdam Fazlalığı Nedeniyle İşçinin İş Akdinin Feshi Hakkında Yargıtay Kararı 2018-06-26T12:37:40+00:00
14 06, 2018

İş Güvenliğine Uymayan İşçinin İş Akdinin Feshi

2018-06-14T06:42:17+00:00

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih    : 11.09.2014 Esas No : 2014/11104 Karar No  : 2014/26334 İş K. Md. 17, 18 BARET TAKMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ HAKLI NEDENLE FESİH EDİLEBİLİR Mİ? Uyarılara rağmen iş güvenliği açısından kendisine verilen koruyucu malzemeleri takmaması nedeniyle kendi sağlığını tehlikeye attığı gibi, işvereni de risk altına sokan, uyarılara rağmen aynı davranışı tekrarlayan işçinin iş [...]

İş Güvenliğine Uymayan İşçinin İş Akdinin Feshi 2018-06-14T06:42:17+00:00
9 06, 2018

Emeklilik İçin Yaş Dışındaki Diğer Şartları Sağlayan İşçinin, Başka Bir İş Yerinde Çalışmak İçin İşten Ayrılması

2018-06-09T12:09:44+00:00

Yargıtay 9. Dairesi Tarih    : 14.03.2016 Esas No : 2015/5537 Karar No  : 2016/6201 1475 s. İK Md. 14 EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN YAŞ DIŞINDAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN İŞÇİNİN, BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAK İÇİN İŞTEN AYRILMASI Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da işyerinden ayrılabileceği ve kıdem tazminatına hak kazanabileceği; işçinin işyerinden [...]

Emeklilik İçin Yaş Dışındaki Diğer Şartları Sağlayan İşçinin, Başka Bir İş Yerinde Çalışmak İçin İşten Ayrılması 2018-06-09T12:09:44+00:00
4 06, 2018

İşçisiyle Agi dahil net ücret üzerinden anlaşan iş yerlerince kıdem tazminatının Agi hariç tutardan ödeneceği

2018-06-14T07:03:11+00:00

9. Hukuk Dairesi         2015/7800 E.  ,  2018/1653 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yol ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, [...]

İşçisiyle Agi dahil net ücret üzerinden anlaşan iş yerlerince kıdem tazminatının Agi hariç tutardan ödeneceği 2018-06-14T07:03:11+00:00
3 06, 2018

İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin İşçinin Maaşının İçinde Olduğu Hükmü Geçerli midir?

2018-10-10T07:25:09+00:00

Davacı, bankanın devrine kadar haftalık 40 saat esasıyla, son devirden sonra ise haftalık 45 saat esasıyla çalışmıştır. Devir ile birlikte sözleşmenin eki niteliğinde olan ve davacı tarafından imzalanan yönetmelik hükmüne göre yılda 270 saate kadar fazla mesai ücretin içinde kararlaştırılmıştır. Bu yönetmelik hükmü dikkate alındığında davacının devirden sonra hesaplanan haftalık fazla mesai saati, yılda 270 saati geçmediğinden anılan hüküm gereği ücretin içinde kaldığından devirden sonraki dönem için fazla mesai ücretinin hesaplanması hatalıdır.

İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin İşçinin Maaşının İçinde Olduğu Hükmü Geçerli midir? 2018-10-10T07:25:09+00:00
3 06, 2018

Devamsızlığın temadi ettiği durumlarda iş verenin fesih hakkı da devam eder. Fesih süresi feshe yetkili makama bildirilmeden itibaren başlar.

2018-06-06T06:58:02+00:00

22. Hukuk Dairesi         2017/43978 E.  ,  2017/28477 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R [...]

Devamsızlığın temadi ettiği durumlarda iş verenin fesih hakkı da devam eder. Fesih süresi feshe yetkili makama bildirilmeden itibaren başlar. 2018-06-06T06:58:02+00:00
3 06, 2018

İşçinin, işverene ait makine, tesisat ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu

2018-06-03T07:08:45+00:00

22. Hukuk Dairesi         2017/44129 E.  ,  2017/28516 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y [...]

İşçinin, işverene ait makine, tesisat ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu 2018-06-03T07:08:45+00:00
3 06, 2018

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.

2018-06-03T06:56:31+00:00

22. Hukuk Dairesi         2017/44611 E.  ,  2017/28872 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde duruşmalı olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri [...]

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. 2018-06-03T06:56:31+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?