Mali Gündem

13 12, 2019

5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

2019-12-13T14:20:38+00:00

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 13.12.2019 Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı [...]

5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 2019-12-13T14:20:38+00:00
23 10, 2019

Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliğ ile getirilen yükümlülükler

2019-10-23T06:23:31+00:00

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik  ortamda düzenlenmesine  yönelik yükümlülükleri içeren  509  sıra  Nolu  Vergi  Usul  Kanunu  Tebliği 19 Ekim  2019  tarih  ve  30923  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile;   2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/01/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri [...]

Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliğ ile getirilen yükümlülükler 2019-10-23T06:23:31+00:00
12 10, 2019

 İkinci işverenden alınan ücret nedeniyle vergilendirme

2019-10-12T07:30:51+00:00

Söz konusu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi nedeniyle ilave bir gelir vergisi hesaplanması halinde bu vergi, mükellef olan ücretliden aranacaktır. Ödenen gelir vergisinin şirketinizden talep edilmesi hususu, verginin ücretliden aranılmasına engel teşkil etmemektedir.

 İkinci işverenden alınan ücret nedeniyle vergilendirme 2019-10-12T07:30:51+00:00
12 10, 2019

Kamu alacaklarında tahsil zamanaşımı hakkında iç genelge

2019-10-12T07:19:39+00:00

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun "Tahsil zamanaşımı" başlıklı 102 nci maddesinde "Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur..." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile amme alacakları için genel tahsil zamanaşımı süresi belirlenmiş, para cezalarının zamanaşımına ilişkin hususların ise özel kanunlarda yer alan hükümler esas alınarak belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Kamu alacaklarında tahsil zamanaşımı hakkında iç genelge 2019-10-12T07:19:39+00:00
6 10, 2019

E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin nasıl kullanılabileceği hakkında

2019-10-06T13:42:01+00:00

Elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak bu uygulama e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecek olup fatura düzenleme tarihinden sonra malın tesliminin gerçekleştirildiği durumda mezkur uygulamadan yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin nasıl kullanılabileceği hakkında 2019-10-06T13:42:01+00:00
6 10, 2019

E defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği

2019-10-06T13:38:15+00:00

  e-Defter uygulamasında, her bir faturanın ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi esas olmakla birlikte; faturaların, mezkur Kılavuzda belirtildiği şekilde gruplandırılarak (alış faturaları, satış faturaları, genel gider faturaları vb.) en fazla 10'ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

E defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği 2019-10-06T13:38:15+00:00
14 08, 2019

E-fatura ve E-defter uygulamasına ihtiyari olarak geçen şirketin söz konusu uygulamalardan çıkıp çıkamayacağı

2019-08-14T15:30:10+00:00

Zorunluluk kapsamında olmadığı halde e-fatura ve e-defter uygulamasına ihtiyari olarak geçen şirket tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılacak yazılı başvurunun idarece uygun görülmesi halinde e-defter uygulamasından çıkması mümkün bulunmaktadır.

E-fatura ve E-defter uygulamasına ihtiyari olarak geçen şirketin söz konusu uygulamalardan çıkıp çıkamayacağı 2019-08-14T15:30:10+00:00
14 07, 2019

 İsviçre mukimi firmadan alınan bilgisayar yazılım kullanım bedelinin giderleştirilmesi ve tevkifat uygulaması

2019-10-06T13:43:44+00:00

Şirketiniz tarafından İsviçre mukimi şirkete gayri maddi hak bedeli niteliğindeki SAP yazılım kullanımı karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca %10 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 İsviçre mukimi firmadan alınan bilgisayar yazılım kullanım bedelinin giderleştirilmesi ve tevkifat uygulaması 2019-10-06T13:43:44+00:00
11 07, 2019

Dövizli şüpheli alacaklar ve karşılık hesabına kur değerlemesi yapılıp yapılamayacağı

2019-08-14T17:03:21+00:00

Döviz cinsinden alacakların dönem sonunda değerlenmesi nedeniyle kambiyo zararı oluşması durumunda şüpheli alacakların, oluşan kambiyo zararı kadar azaltılması ve ayrılan şüpheli alacak karşılıklarının da kambiyo zararı kadar azaltılarak konusu kalmayan bu karşılıkların gelir hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Dövizli şüpheli alacaklar ve karşılık hesabına kur değerlemesi yapılıp yapılamayacağı 2019-08-14T17:03:21+00:00
4 07, 2019

2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı.

2019-07-04T07:12:24+00:00

2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı. Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler. Ayrıca, •  www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) [...]

2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı. 2019-07-04T07:12:24+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?