Vergi Davaları Yargı Kararları

Vergi ile ilgili açılmış Davalara ilişkin Danıştay ve Yargıtay karar özetleri

27 06, 2018

Lehte Oluşan Kur Farkları İçin Kdv Hesaplanmayacağı Hakkında Danıştay Kararı

2019-01-29T06:42:08+00:00

Kanunun 24'üncü maddesinde yer alan "gibi" ifadesinden yola çıkılarak kur farkının vade farkı mahiyetinde olduğu kabul edilmek suretiyle katma değer vergisi matrahına dahil edilmesi, hukuk devletinin unsurlarından biri olan hukuki belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi dava konusu Tebliğ ile katma değer vergisi matrahına ilişkin hükümlerin yorum yoluyla genişletilmesi, vergilendirmenin temel öğelerinin kanunla belirlenmesi gerekliliğini de kapsayan verginin kanuniliği ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.

Lehte Oluşan Kur Farkları İçin Kdv Hesaplanmayacağı Hakkında Danıştay Kararı 2019-01-29T06:42:08+00:00
14 06, 2018

Vergi Cezaları Mirasçılardan Tahsil Edilemez

2018-06-14T07:00:27+00:00

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 11.02.2015 Esas No  : 2013/5782 Karar No  : 2015/580 VUK Md. 372 VERGİ ZİYAI CEZASININ MİRAS YOLUYLA MİRASÇILARA GEÇMEYECEĞİ Şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından tahsil imkanı bulunmayan kamu alacağı arasında yer alan vergi ziyaı cezasının, vefat eden şirket kanuni temsilcisinin varisi olan davacıya miras yoluyla geçmesine olanak bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Davacı adına, (...) Ltd. Şti.’ne ait [...]

Vergi Cezaları Mirasçılardan Tahsil Edilemez 2018-06-14T07:00:27+00:00
14 06, 2018

Kdv İade Alacağının Geç Ödenmesi Halinde Mükellef Faiz Talep Edebilir mi?

2018-06-14T07:12:31+00:00

Danıştay 4. Dairesi Tarih : 08.02.2017 Esas No : 2016/2126 Karar No  : 2017/1061    VUK Md. 112 KDV İADE ALACAĞININ GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE FAİZ UYGULAMASI KDV iade alacağının geç ödenmesi halinde, 3095 sayılı Kanuna göre kanuni faiz hesaplanacağı; mükellefin, ilgili mevzuat uyarınca kendisinden istenilecek bilgi ve belgeleri iadeyi yapacak idareye tesliminden itibaren üç aylık normal bir iade sürecinin [...]

Kdv İade Alacağının Geç Ödenmesi Halinde Mükellef Faiz Talep Edebilir mi? 2018-06-14T07:12:31+00:00
14 06, 2018

Matrah Arttırımı Yapılan Dönemler İçin Defter Belge İbraz Edilmezse Ceza Düzenlenir mi?

2018-06-14T06:26:35+00:00

  Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 13.03.2017 Esas No         : 2014/9210 Karar No  : 2017/1646 6111 s. K. Md. 7, 9 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KDV ARTIRIMI YAPILAN DÖNEMLER İÇİN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE KDV İNDİRİMLERİ REDDEDİLEREK TARHİYAT YAPILAMAYACAĞI 6111 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapılan dönemler için KDV yönünden inceleme yapılamayacağı, yasal defter ve belgelerin [...]

Matrah Arttırımı Yapılan Dönemler İçin Defter Belge İbraz Edilmezse Ceza Düzenlenir mi? 2018-06-14T06:26:35+00:00
14 06, 2018

Sahte Fatura İddiasıyla Düzenlenen Vergi İnceleme Raporunun Somut Tespitlere Dayanması Gerektiği

2018-06-14T06:14:44+00:00

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 22.03.2017 Esas No         : 2014/9301 Karar No  : 2017/3099 KDVK Md. 29 VUK Md. 3 FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ VERGİ İNCELEME RAPORUNDA ORTAYA KONULMASI GEREKTİĞİ Alınan faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak re’sen tarh edilen KDV ve kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, fatura alınan mükellefler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında yer alan [...]

Sahte Fatura İddiasıyla Düzenlenen Vergi İnceleme Raporunun Somut Tespitlere Dayanması Gerektiği 2018-06-14T06:14:44+00:00
9 06, 2018

Vergi Alacağı Açısından Kanuni Temsilci veya Ortak Arasında Bir Öncelik Sırası Bulunmadığı hk.

2018-06-11T07:23:56+00:00

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 20.02.2017 Esas No : 2014/7863 Karar No  : 2017/1737 VUK Md. 10 6183 s. AATUHK Md. 35 AMME ALACAĞININ TAHSİLİNDE KANUNİ TEMSİLCİ VEYA ORTAK ARASINDA ÖNCELİK SIRASI Limited Şirketten tahsil edilemeyen amme alacağı için kanuni temsilci ve limited şirket ortaklarının takibinde, kanuni temsilci veya ortak arasında bir öncelik sırası bulunmadığı hk. İstemin Özeti: ... Danışmanlık Tic. [...]

Vergi Alacağı Açısından Kanuni Temsilci veya Ortak Arasında Bir Öncelik Sırası Bulunmadığı hk. 2018-06-11T07:23:56+00:00
9 06, 2018

Alınan Araç İçin Gider Pusulası Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı Hakkında

2018-06-11T07:25:03+00:00

Danıştay 3. Dairesi Tarih : 13.04.2017 Esas No : 2016/10722 Karar No : 2017/2850 VUK Md. 234, 353 NİHAİ TÜKETİCİDEN NOTER SATIŞ SENEDİ İLE ALINAN ARAÇ İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞI Ticaret ve serbest meslek erbabı veya vergiden muaf esnaf olarak kabulü mümkün bulunmayan nihai tüketicilerden, altın ve mücevher gibi kıymetli eşya niteliği taşımayan araç alımında gider pusulası düzenlenmesi [...]

Alınan Araç İçin Gider Pusulası Düzenlenmesinin Zorunlu Olmadığı Hakkında 2018-06-11T07:25:03+00:00
9 06, 2018

Defter ve belge ibraz yazısının usulüne uygun tebliği hakkında Danıştay kararı

2018-06-11T07:26:01+00:00

Danıştay VDDK Tarih        : 14.12.2016 Esas No   : 2016/1011 Karar No  : 2016/1212 VUK Md. 94 DEFTER VE BELGE İBRAZ YAZISININ ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN BABASININ İKAMETGAH ADRESİNDE BABASINA TEBLİĞ EDİLMESİ Defter ve belge ibraz yazısının, şirket müdürünün babasının ikamet adresinde babasına tebliği, usulüne uygun tebliğ sayılamayacağından, ibraz yükümlülüğü yerine getirmediği söz edilerek katma değer vergisini indirimlerinin reddi suretiyle yapılan tarhiyatta Yasa’ya uygunluk [...]

Defter ve belge ibraz yazısının usulüne uygun tebliği hakkında Danıştay kararı 2018-06-11T07:26:01+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?