Vergi Mevzuatı

31 01, 2021

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

2021-01-31T17:50:44+00:00

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular / 30.01.2021 1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır? e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur. 2. e-Defter Saklama [...]

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular 2021-01-31T17:50:44+00:00
27 12, 2020

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru 

2020-12-27T19:11:45+00:00

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru  18/12/2020 Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerimiz ile ilgili olarak, bazı tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek adına, aşağıdaki açıklamaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere, Başkanlığımızca yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “3.2. [...]

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru  2020-12-27T19:11:45+00:00
28 06, 2020

İsviçre mukimi firmadan alınan hizmetin K.V. ve KDV Kanunu karşısındaki durumu

2020-06-28T19:25:02+00:00

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerine göre Türkiye'nin vergi alma yetkisinin oluşup oluşmadığının tespiti yapılırken, İsviçre mukimi firma tarafından personeli vasıtasıyla hizmet ifası için Türkiye'de bulunulan sürenin hesabında, söz konusu Tebliğin yürürlüğe girdiği 26.09.2017 tarihine kadar personel sayısı ile birlikte her bir personelin Türkiye'de bulunduğu gün sayısının, söz konusu tarihten itibaren ise personel sayısı dikkate alınmaksızın icra edilen faaliyet için Türkiye'de geçirilen gün sayısının dikkate alınması gerekmektedir.

İsviçre mukimi firmadan alınan hizmetin K.V. ve KDV Kanunu karşısındaki durumu 2020-06-28T19:25:02+00:00
28 06, 2020

 Taşınmaz satışında istisna uygulaması

2020-06-28T19:16:50+00:00

- Aktifinizde yer alan alışveriş merkezinin satışından doğan kazancınızın, bu taşınmazın kiraya vermek suretiyle değerlendirdiğiniz alanları ile bu alanlara isabet eden ortak alanlar toplamına ilişkin kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnaya konu edilmesi mümkün değildir. - Söz konusu taşınmazın kiraya verilmek suretiyle değerlendirdiğiniz alanları ile bu alanlara isabet eden ortak alanların satışı ise genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabidir.

 Taşınmaz satışında istisna uygulaması 2020-06-28T19:16:50+00:00
28 06, 2020

Yurt dışındaki sigorta şirketine verilen danışmanlık hizmetinde KDV istisnası.

2020-06-28T19:09:41+00:00

yurt dışındaki sigorta şirketinin müşterilerinin Türkiye'ye geldiklerinde hastalanmaları durumunda  tedavinin seyrinin belirlenmesi, yapılan tedavi masraflarının uygun olup olmadığının tespiti, masraflarda indirim talep edilmesi ve benzeri şekillerde verilen hizmetler, hizmet yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek olup, 3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

Yurt dışındaki sigorta şirketine verilen danışmanlık hizmetinde KDV istisnası. 2020-06-28T19:09:41+00:00
23 05, 2020

Yolcu Taşıma Amaçlı Kullanmak Maksadıyla Satın Alınacak Teknelerin ve Yatların Tesliminin KDV den İstisna Olup Olmayacağı

2020-05-23T08:47:23+00:00

Aracın, bedel karşılığı; yük ve yolcu taşımak, reklam hizmeti vermek, ilaçlama yapmak vb. faaliyetlerde bulunmak veya bu amaçlar için kiralanmak suretiyle kullanılması ve bu faaliyetlerin de işletmenin asli iştigal konuları arasında yer alması halinde istisna uygulanabileceği, bu faaliyetlerle mutat ve sürekli olarak uğraşılmasının şart olduğu, iştigal konuları arasında gösterilseler bile bu faaliyetlerin hiç icra edilmemesi ya da  arızi olarak icra edilmesi halinde, araçların tesliminde katma değer vergisi uygulanacağı,

Yolcu Taşıma Amaçlı Kullanmak Maksadıyla Satın Alınacak Teknelerin ve Yatların Tesliminin KDV den İstisna Olup Olmayacağı 2020-05-23T08:47:23+00:00
15 04, 2020

Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV’nin indirilip indirilemeyeceği

2020-04-15T19:14:57+00:00

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı   :   .4.35.16.01-176300-500          tarih   :   04/10/2011 Konu   :   Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV'nin indirilip indirilemeyeceği hakkında.   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan [...]

Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV’nin indirilip indirilemeyeceği 2020-04-15T19:14:57+00:00
15 04, 2020

Limited Şirket ortaklarına yapılan ücret ödemelerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

2020-04-15T19:06:37+00:00

Limited Şirket ortaklarının hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili bulunmaları kaydıyla ve şirket bünyesinde bilfiil çalışmaları halinde hizmet ilişkisinin karşılığı olarak bunlara şirketçe yapılacak ve gelir vergisine tabi tutulacak olan ücret ödemeleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 17'inci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü gereğince emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek bir bedel niteliği taşımadığı sürece, şirketin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Limited Şirket ortaklarına yapılan ücret ödemelerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı 2020-04-15T19:06:37+00:00
15 04, 2020

Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

2020-04-15T18:55:50+00:00

Şehirler arası yük taşıma hizmetleriniz sırasında yaptığınız yemek giderlerinizin fatura ile tevsik edilmesi gerekmekte olup, söz konusu harcamalarınıza ilişkin olarak düzenlenen perakende satış veya ödeme kaydedici cihaz fişinin gider belgesi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yapılamaz." Buna göre, şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanızın yemek giderlerine ilişkin  KDV'nin indirim konusu olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerektiğinden, perakende satış ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 2020-04-15T18:55:50+00:00
15 04, 2020

İhracatçının Yurt Dışındaki Belgesiz Harcamaları Gider Yazılabilir mi?

2020-04-15T18:30:43+00:00

Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin mal varlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

İhracatçının Yurt Dışındaki Belgesiz Harcamaları Gider Yazılabilir mi? 2020-04-15T18:30:43+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?