Vergi Mevzuatı

22 03, 2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri 31.07.2020 tarihine ertelendi.

2020-03-22T08:32:37+00:00

22 Mart 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31076 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki [...]

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri 31.07.2020 tarihine ertelendi. 2020-03-22T08:32:37+00:00
14 03, 2020

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefinin Limited Şirket Tarafından Devralınması Halinde Zarar Mahsubu

2020-03-14T06:26:07+00:00

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Zarar Mahsubu" başlıklı 9 uncu maddesi ile aynı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünmelerde geçmiş yıl zararlarının mahsubuna yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeyle kurumların devir ve bölünmelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubuna imkan tanınmış olup; devralınan şahıs işletmelerinin geçmiş yıl zararlarının mahsubunun bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefinin Limited Şirket Tarafından Devralınması Halinde Zarar Mahsubu 2020-03-14T06:26:07+00:00
14 03, 2020

Yurt dışı mukimi kurumlara verilen ürün testi, ürün analizi ile ürünlerin uygunluğuna yönelik raporlama ve sertifikasyon hizmetleri karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

2020-03-14T06:21:31+00:00

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan ürün testi ve sertifikasyon hizmetlerinden elde ettiğiniz kazançlarınızın %50'sinin, şartları sağlamanız kaydıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yurt dışı mukimi kurumlara verilen ürün testi, ürün analizi ile ürünlerin uygunluğuna yönelik raporlama ve sertifikasyon hizmetleri karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi. 2020-03-14T06:21:31+00:00
8 03, 2020

Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

2020-03-09T18:50:41+00:00

Yurt dışındaki şubenizin işle ilgili faaliyetlerinden doğan yurt dışı zararlarının, yurt dışında gerçekleştirdiğiniz inşaat işlerinden kaynaklanmaması, ticari kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması şartıyla ve Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartlar çerçevesinde, kurum kazancınızın tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 2020-03-09T18:50:41+00:00
8 03, 2020

Promosyon olarak verilen gram altın ve akaryakıt çeki bedellerinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

2020-03-08T06:54:04+00:00

Müşterilere alış tutarlarına bağlı olarak hediye/promosyon şeklinde verilen gram altın veya akaryakıt tutarlarının, işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması şartıyla kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Promosyon olarak verilen gram altın ve akaryakıt çeki bedellerinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 2020-03-08T06:54:04+00:00
8 03, 2020

Ticari alacaklarını sigorta ettiren işletmenin sigorta miktarını aşan ek prim tutarını dönemsellik ilkesi gereği gider yazması hakkında.

2020-03-08T06:49:28+00:00

İlave sigorta priminin poliçe dönemi içerisinde mahiyet ve tutar itibarıyla hesaplanamaması ve poliçe dönemini takip eden üçer aylık döneme ilişkin zeyilname ile belirlenmesi nedeniyle, söz konusu zeyilnamenin düzenlendiği tarihte ek primin tahakkuk ettiğinin kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu ek prim tutarlarının tahakkuk ettiği tarih itibarıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Ticari alacaklarını sigorta ettiren işletmenin sigorta miktarını aşan ek prim tutarını dönemsellik ilkesi gereği gider yazması hakkında. 2020-03-08T06:49:28+00:00
8 03, 2020

Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı

2020-03-08T06:45:14+00:00

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi dolayısıyla avans ödemeleri de dahil olmak üzere nakden veya hesaben gerçekleştirilen hak ediş ödemeleri üzerinden %3 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Ancak; işin bitirilmesinden sonra taşerona yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek yoktur.

Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı 2020-03-08T06:45:14+00:00
8 03, 2020

Aboneliği şirket adına olmayan su ve elektrik faturalarının vergi kanunları karşısındaki durumu

2020-03-08T06:38:37+00:00

Şirketinizin kiracı olarak faaliyette bulunduğu iş yerinin aboneliği eski kiracı adına kayıtlı olan elektrik ve su bedellerinin faaliyette bulunduğunuz döneme ve iş yerine ait olması, ticari faaliyetinizle ilgili olarak kullanılmış olması ve tarafınızca ödendiğinin ilgili kurumlardan alınacak belgelerle kati olarak tevsiki kaydıyla, söz konusu tutarların tahakkuk ettiği dönem itibarıyla kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Aboneliği şirket adına olmayan su ve elektrik faturalarının vergi kanunları karşısındaki durumu 2020-03-08T06:38:37+00:00
8 03, 2020

Yabancı personelin mukimi olduğu ülkede ödediği sosyal güvenlik primlerinin Türkiye’de indirim konusu yapılabilir mi?

2020-03-08T06:33:57+00:00

İngiltere ve İtalya ile imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde, ödenen sigorta primlerinin ücretlilerin gelir vergisi matrahının tespitinde gayrisafi tutardan indirilebileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, söz konusu personelin kendi ülkelerinde ödenen sosyal güvenlik primlerinin bu çalışanlara ait ücretlerin safi değerinin tespitinde gayrisafi ücret tutarından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yabancı personelin mukimi olduğu ülkede ödediği sosyal güvenlik primlerinin Türkiye’de indirim konusu yapılabilir mi? 2020-03-08T06:33:57+00:00
7 03, 2020

Dar mükellef kuruma yapılan işçi temini hizmetinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı

2020-03-07T19:54:04+00:00

Şirketiniz bordrosunda yer alan elemanlar tarafından yurt dışındaki bir şirkete yurt dışında ifa edilen ve bu şirketin de yurt dışında faydalandığı hizmet nedeniyle yurt dışındaki firma adına düzenleyeceğiniz faturada, söz konusu işlem KDV nin konusuna girmediğinden, hizmet bedeli üzerinde KDV hesaplanmayacak, KDV'nin konusuna girmeyen bu işlem hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Dar mükellef kuruma yapılan işçi temini hizmetinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı 2020-03-07T19:54:04+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?