Vergi Mevzuatı

5 01, 2020

Yurt dışına ihraç edilen malın nakli esnasında alıcının siparişi iptal etmesi ve malın Türkiye mukimi bir firmaya satılıp geri dönmeden yurt dışında teslimi.

2020-01-05T12:37:23+00:00

Yurt dışı alıcının malı taşıyan gemi seyrüseferde iken siparişi iptal etmesi neticesinde yeni müşteri olarak bulunan Türkiye mukimi bir firmaya yurt dışında gerçekleşen teslim KDV’nin konusuna girmediğinden, buna ilişkin düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacak olup, bu işlem nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

Yurt dışına ihraç edilen malın nakli esnasında alıcının siparişi iptal etmesi ve malın Türkiye mukimi bir firmaya satılıp geri dönmeden yurt dışında teslimi. 2020-01-05T12:37:23+00:00
5 01, 2020

Şirket adına kayıtlı ve kira geliri elde edilen taşınmazın satışında Katma Değer Vergisi

2020-01-05T12:31:57+00:00

Şirketinizin 2001 yılında aktife aldığı söz konusu taşınmazın 10 yıldır kiraya verildiği dikkate alındığında, söz konusu taşınmazın ticareti yapılmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmaz kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu satış işleminde KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisnanın uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Şirket adına kayıtlı ve kira geliri elde edilen taşınmazın satışında Katma Değer Vergisi 2020-01-05T12:31:57+00:00
5 01, 2020

Yurt dışındaki firmaya yapılacak ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla stopaj ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

2020-01-05T12:25:05+00:00

1 - Irak’ta üstlenilen iş için, Türkiye’de sabit bir yere sahip bulunmaması koşuluyla BAE mukimine yapılacak ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir. 2 - Irak'ta bulunan firmaya verilen bilgisayar yazılım hizmeti için Birleşik Arap Emirliği'nde mukim firmadan alınan teknik destek hizmeti yurt dışında yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından KDV nin konusuna girmemektedir.

Yurt dışındaki firmaya yapılacak ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla stopaj ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 2020-01-05T12:25:05+00:00
5 01, 2020

İthalatta Ciro Priminin Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu

2020-01-05T12:17:39+00:00

1-İthalatçısı olduğunuz yurt dışı firmadan credit note (ciro primi) adı altında sağladığınız menfaatin kurum kazancı olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde vergilendirilmesi gerekmektedir. 2-Fiili ithal tarihinden sonra yurt dışındaki firmanın alış iskontosu nedeniyle tarafınıza göndereceği "credit note" belgesine istinaden lehinize bir fiyat indirimi yapılması nedeniyle ortaya çıkan KDV, ilgili dönemde indirim konusu yapıldığından, indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

İthalatta Ciro Priminin Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu 2020-01-05T12:17:39+00:00
5 01, 2020

Serbest bölgedeki şube tarafından yurt dışına ödenen test,danışmanlık, know-how, royalty, lisans vb. ödemeler üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

2020-01-05T12:11:45+00:00

Gayri maddi hak (knowhow, royalty, lisans vb.) ile danışmanlık ve test hizmetinden serbest bölgede faydalanılması nedeniyle söz konusu hizmetler serbest bölgede yapılmış sayılacağından, bu hizmetler  KDV Kanununun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulacak olup, bu hizmetlere ilişkin ödemeler üzerinden KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C.2.1.2.1.) bölümü uyarınca katma değer vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Serbest bölgedeki şube tarafından yurt dışına ödenen test,danışmanlık, know-how, royalty, lisans vb. ödemeler üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 2020-01-05T12:11:45+00:00
13 12, 2019

5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

2019-12-13T14:20:38+00:00

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 13.12.2019 Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı [...]

5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 2019-12-13T14:20:38+00:00
23 10, 2019

Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliğ ile getirilen yükümlülükler

2019-10-23T06:23:31+00:00

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik  ortamda düzenlenmesine  yönelik yükümlülükleri içeren  509  sıra  Nolu  Vergi  Usul  Kanunu  Tebliği 19 Ekim  2019  tarih  ve  30923  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile;   2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/01/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri [...]

Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliğ ile getirilen yükümlülükler 2019-10-23T06:23:31+00:00
21 10, 2019

Binek otomobil kiralaması işinde kullanılan araçların, dağıtım ve pazarlama işinde kullanılması durumunda kdv

2019-10-21T06:34:58+00:00

Faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen KDV yi indirim hakkı bulunmaktadır. Ancak, binek otomobil kiralaması (rent a car işletmeciliği) işinde kullanılan araçların işletmenin ihtiyaçları için diğer faaliyetlerde kullanılmaya başlanılması (dağıtım ve pazarlama faaliyetinde çalışan personele tahsis edilmesi) halinde, araçların alımında indirim konusu yapılan KDV nin aracın diğer faaliyetlerinde kullanılmaya başlandığı dönemde indirim hesaplarından çıkarılarak "İlave Edilecek KDV" olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Binek otomobil kiralaması işinde kullanılan araçların, dağıtım ve pazarlama işinde kullanılması durumunda kdv 2019-10-21T06:34:58+00:00
21 10, 2019

Kamu yararına faaliyet gösteren vakfın mükellef olmayan gerçek kişilerden almış olduğu yazılar için yapılan telif hakkı ödemeleri.

2019-10-21T06:29:54+00:00

Vakfınız tarafından yayımlanacak dergiler ile yürütülmekte olan projelerde kullanılmak üzere satın alınacak makaleler için yapılacak telif hakkı ödemelerinin, devamlılık arz edecek şekilde ve mutad meslek haline getiren telif hakkı sahibi kişilere yapılması halinde; bu işleme ilişkin KDV tevkifatının, Vakfınızın bünyesinde iktisadi işletme oluşması halinde KDV mükellefiyetinin tesis edilerek, 1015B Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesi ile gerçek usulde, KDV mükellefiyetinizin bulunmaması halinde ise 9015 Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Kamu yararına faaliyet gösteren vakfın mükellef olmayan gerçek kişilerden almış olduğu yazılar için yapılan telif hakkı ödemeleri. 2019-10-21T06:29:54+00:00
21 10, 2019

Şirket aktifine kayıtlı iştirak hisse senetlerinin iştirake rayiç bedelle satışında KDV istisnası

2019-10-21T06:26:06+00:00

iştirakinize ait hisselerin, şirketinizin iştirakinize olan mevcut borçlarına mahsubu karşılığında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde iştirakinizin kendisine satışından elde edilen kazanç, Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e de belirtilen şartlar çerçevesinde kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Satışa konu edilecek iştirak hisselerinin en az iki tam yıl süreyle şirket aktifinde bulunması ve söz konusu iştirak hisselerinin Şirketinizce ticareti yapılmak amacıyla aktifinde bulundurmaması kaydıyla söz konusu satış işlemi KDV'den istisna olacaktır.

Şirket aktifine kayıtlı iştirak hisse senetlerinin iştirake rayiç bedelle satışında KDV istisnası 2019-10-21T06:26:06+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?