Vergi Mevzuatı

20 06, 2021

Dahilde işleme izni sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinde KDV iadesi

2021-06-20T11:56:12+00:00

Dahilde işleme izni kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden Şirketinizin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile dahilde işleme izni kapsamında alınan girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde ise bu sınır uygulanmayacaktır.

Dahilde işleme izni sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinde KDV iadesi 2021-06-20T11:56:12+00:00
20 06, 2021

DİİB kapsamında temin edilen hammaddeler kullanılarak üretilen ürünlerin yurt içine KDV’li satışı.

2021-06-20T11:47:05+00:00

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB'nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB'nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

DİİB kapsamında temin edilen hammaddeler kullanılarak üretilen ürünlerin yurt içine KDV’li satışı. 2021-06-20T11:47:05+00:00
20 06, 2021

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yazılım çalışmalarında AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan makine-teçhizat tesliminde KDV istisnası

2021-06-20T11:36:03+00:00

Şirketiniz tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar satın alınması işlemi KDV Kanununun geçici 39 uncu madde kapsamında KDV'den istisna olacaktır. Ancak, Şirketinizce satın alınacak yazılımların makine ve teçhizat kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu yazılım alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yazılım çalışmalarında AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan makine-teçhizat tesliminde KDV istisnası 2021-06-20T11:36:03+00:00
20 06, 2021

Fransa mukimi ortak firmanın Türkiyede yerleşik firmanın mali verilerini değerlendirmesi ve denetlemesi karşılığında talep ettiği katkı payı için KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

2021-06-20T11:31:58+00:00

Fransa mukimi … tarafından Şirketinizin mali verilerinin değerlendirilmesi ve denetimi kapsamında verilen hizmetler KDV ye tabi olup, söz konusu hizmet bedelleri üzerinden hesaplanacak KDV nin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla Şirketiniz tarafından beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Fransa mukimi ortak firmanın Türkiyede yerleşik firmanın mali verilerini değerlendirmesi ve denetlemesi karşılığında talep ettiği katkı payı için KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 2021-06-20T11:31:58+00:00
20 06, 2021

TFRS’ye göre düzenlenen finansal tablolardaki zarardan ötürü sermayenin 2/3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından karşılanan kısmın Kurumlar Vergisine tabi olup olmayacağı.

2021-06-20T11:01:52+00:00

Şirketinizin geçmiş yıl zararlarını kapatmak amacıyla ortağınız tarafından şirketinize aktarılacak tutarın; sermayeye ilave edilmemesi ve vergi mevzuatında bir istisna hükmü de bulunmaması nedeniyle, kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

TFRS’ye göre düzenlenen finansal tablolardaki zarardan ötürü sermayenin 2/3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından karşılanan kısmın Kurumlar Vergisine tabi olup olmayacağı. 2021-06-20T11:01:52+00:00
5 06, 2021

İngiltere Mukimi Yayıncı Kuruluş Tarafından Verilen Hizmete İlişkin Yapılan Ödemeler Üzerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı;

2021-06-05T11:58:29+00:00

Derneğiniz adına yayımlanan İngilizce bir dergi için hazırlanan makalelerin İngiltere merkezli bir yayıncı kuruluş tarafından şekilsel olarak düzenlenip derneğiniz adına internet ortamında yayımlanması faaliyeti, ticari faaliyet kapsamında değerlendirildiğinden, bu hizmet karşılığında İngiltere mukimi firmaya yapılan ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmemektedir.

İngiltere Mukimi Yayıncı Kuruluş Tarafından Verilen Hizmete İlişkin Yapılan Ödemeler Üzerinden Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı; 2021-06-05T11:58:29+00:00
5 06, 2021

Yurt dışı mukimi firmaya verilen danışmanlık hizmeti, makine ve teçhizat temini gibi işlerin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı.

2021-06-05T11:47:00+00:00

Şirketinizce yapılan elektromekanik mühendislik danışmanlığı, projelendirme ve teknik danışmanlığı, arıtma tesisinin kurulum ve işletmeye alma danışmanlık hizmetlerinin Suudi Arabistan'da bulunan bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan şartları taşıması halinde, bu işle ilgili olarak Şirketinizce elde edilerek Türkiye'deki genel sonuç hesaplarına intikal ettirilecek kazançların söz konusu istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yurt dışı mukimi firmaya verilen danışmanlık hizmeti, makine ve teçhizat temini gibi işlerin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı. 2021-06-05T11:47:00+00:00
5 06, 2021

Sermaye Artırımının Ortakların Alacaklarından Karşılanması Halinde Kurum Kazancında İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

2021-06-05T11:33:00+00:00

Bilanço içi kalemlerin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından faydalanılamayacağından, "331-Ortaklara Borçlar" hesabında takip edilen şirket borcunun ortağınıza geri ödenmesi ve ödenen bu tutarın ortağınız tarafından sermaye artırımı dolayısıyla kendisine isabet eden taahhüdün yerine getirilmesinde kullanılması halinde, bu tutarla sınırlı olmak üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Sermaye Artırımının Ortakların Alacaklarından Karşılanması Halinde Kurum Kazancında İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 2021-06-05T11:33:00+00:00
5 06, 2021

Aktifte kayıtlı bulunan arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi nedeniyle arsanın değer artışında vergilendirme

2021-06-05T11:29:14+00:00

Sözleşmeye istinaden şirketinize ait arsa üzerine inşa edilerek tarafınıza teslim edilen söz konusu daire ve işyerlerinin emsal bedelleri üzerinden müteahhit firma tarafından şirketiniz adına düzenlenen faturada yer alan bedel ile şirketiniz tarafından müteahhit firmaya devredilen arsa payının maliyet bedeli arasındaki farkın ilgili olduğu dönemde şirketiniz kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

Aktifte kayıtlı bulunan arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi nedeniyle arsanın değer artışında vergilendirme 2021-06-05T11:29:14+00:00
5 06, 2021

İşveren tarafından ödenen özel sağlık poliçesi primlerinin personelin bordrosuna dahil edilip edilmeyeceği;

2021-06-05T08:44:37+00:00

çalışanlarınız adına ödenen özel sağlık poliçesi primlerinin, çalışanlarınıza sağlanan net menfaat (ücret) olarak değerlendirilmesi ve brütleştirilerek aylık ücret bordrolarına dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla, söz konusu primler ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, indirim konusu yapılacak primlerin toplamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı tabiidir.

İşveren tarafından ödenen özel sağlık poliçesi primlerinin personelin bordrosuna dahil edilip edilmeyeceği; 2021-06-05T08:44:37+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?