Ücret Artışı Talebinin Reddi İşçiye Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanımaz

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
Tarih         : 09.02.2015
Esas No   : 2015/2904
Karar No  : 2015/4249

1475 s. İş K. Md. 14 / 4857 s. İş K. Md. 24

SIRF ÜCRET ARTIŞ İSTEĞİNİN REDDİ, İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAZ

İşverene ait işyerinde drive test mühendisi olarak görev yapan işçinin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan görevlendirme hakkında ücretinde belli bir oranda artış talep etmesi ve iş sözleşmesini ücret konusunda işverenle yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshetmesi uyuşmazlığında, sırf ücret artışı is­teğinin reddinin, işçi feshi açısından haklı neden oluşturmayacağı hk.

İstemin Özeti: Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin haksız olarak davalı tarafından feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağı­nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, davacının mazeretsiz olarak verilen göreve gitmemesi üzerine iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilir­kişi raporuna dayanılarak davanın kıs­men kabulüne karar verilmiştir. Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

Karar: Dosyadaki yazılara toplanan deliller­le kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının ve davacının tüm aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Somut olayda, davalı işverenliğe ait işyerinde drive test mühendisi olarak görev yapan davacının, dosya kapsa­mında yer alan ve kendisinin yazmış olduğu elektronik-posta çıktısından anlaşıldığı üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan görevlendirme hak­kında ücretinde belli bir oranda artış talep ettiği görülmektedir.

Dosya içeriğine göre; davalı tarafından verilen görevlendirme ile ilgili olarak davacının, iş sözleşmesini ücret ko­nusunda davalı işverenlik ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshettiği anlaşılmaktadır.

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre davacının sırf ücret artış isteğinin reddi davacı feshi açısından haklı neden oluşturmamaktadır.

Bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin ayrı ayrı reddi gerekirken mahkemece yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı bozulmasına, oy birliği ile karar verildi.

2018-10-10T06:38:07+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?