Vergi Davaları Yargı Kararları

Vergi ile ilgili açılmış Davalara ilişkin Danıştay ve Yargıtay karar özetleri

14 07, 2019

Adi Ortaklığın Limited Şirkete dönüşmesinde muhtasar beyannamenin kimin adına verileceği

2019-07-14T15:41:25+00:00

… Adi Ortaklığı olarak faaliyet gösteren adi ortaklığınızın 27/07/2015 tarihinde tescil edilerek … Limited Şirketi'ne dönüşmesi nedeniyle, 27/07/2015 tarihine kadar ödenen tutarlar üzerinden  yapılan tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin adi ortaklık adına, söz konusu tarihten itibaren yapılan ödemelerle ilgili tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin ise şirketiniz adına verilmesi gerekmektedir.

Adi Ortaklığın Limited Şirkete dönüşmesinde muhtasar beyannamenin kimin adına verileceği 2019-07-14T15:41:25+00:00
28 09, 2018

Form Ba Bildirimine Konu Mal ve Hizmet Alışlarının Olduğu Tespit Edilmeden Vergi İdaresince Ceza Düzenlenemez

2018-09-28T08:55:31+00:00

Sigorta aracılık şirketlerince, Ba formu vermesini gerektirecek mal ve hizmet alışlarının olması durumunda Ba formuyla bildirimde bulunulacağı hk.

Form Ba Bildirimine Konu Mal ve Hizmet Alışlarının Olduğu Tespit Edilmeden Vergi İdaresince Ceza Düzenlenemez 2018-09-28T08:55:31+00:00
28 09, 2018

Vergi Alacağının Şirketten Tahsili İmkansız Hale Gelmeden Kanuni Temsilcilerden Talep Edilemeyeceği

2020-02-27T19:34:34+00:00

hacizli araçların satış işlemlerinin gerçekleştirilip vergi borcunun karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi ve kamu alacağının şirketten tahsil edilebilmesi için tüm takip yollarının tüketilmesi gerekirken, bu işlemler tamamlanmadan davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Vergi Alacağının Şirketten Tahsili İmkansız Hale Gelmeden Kanuni Temsilcilerden Talep Edilemeyeceği 2020-02-27T19:34:34+00:00
28 09, 2018

Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar

2018-09-28T09:00:19+00:00

davacının dava konusu ödeme emrini öğrendiği tarihin 17.01.2014 olduğu yönündeki beyanına itibar edilerek açılan davanın ıttıla tarihine göre süresinde açıldığının kabulü gerektiğinden, Vergi Mahkemesince işin esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar 2018-09-28T09:00:19+00:00
1 08, 2018

Temsil Yetkisi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Anonim Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarına Karşı Sorumlu Olmadığı

2018-10-10T07:19:36+00:00

Temsil ve ilzama yetkili olmayan Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyesinin şirketten tahsil edilemeyen vergi alacağı için takip edilemeyeceği.

Temsil Yetkisi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Anonim Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarına Karşı Sorumlu Olmadığı 2018-10-10T07:19:36+00:00
28 06, 2018

Vergi Alacağının Şirketten Tahsil İmkanı Araştırılmadan Kanuni Temsilcilere Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği

2018-06-28T10:51:18+00:00

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 13.09.2012 Esas No : 2010/9101 Karar No  : 2012/4583 VUK Md. 10 TÜZEL KİŞİLİĞİN VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİ ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ Tüzel kişiliği devam eden ve elde ettiği gelirler hakkında yeterli araştırma yapılmayan borçlu tüzel kişilik için tüm takip yolları tüketilmeden vergi borcunun kanuni temsilciden aranamayacağı hk. İstemin Özeti: (...) A.Ş.’nden [...]

Vergi Alacağının Şirketten Tahsil İmkanı Araştırılmadan Kanuni Temsilcilere Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği 2018-06-28T10:51:18+00:00
28 06, 2018

Zamanaşımını Durdurmak Amacıyla Takdir Komisyonuna Sevk İşlemi Geçerli Değil

2018-06-28T10:38:07+00:00

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 14.10.2014 Esas No : 2013/3222 Karar No  : 2014/5621 / VUK Md. 75, 114 ZAMANAŞIMINI DURDURMAK AMACIYLA TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK Sırf zamanaşımını durdurmak amacıyla mükelleflerin takdir komisyonuna sevki, matrah takdiri için takdir komisyonuna sevkin zamanaşımını durduracağına ilişkin Kanun hükmünün amacıyla bağdaşmayacağından zamanaşımının durmasından söz edilemeyeceği hk. İstemin Özeti: Defter ve belgelerini ibraz etmediği ileri sürülerek [...]

Zamanaşımını Durdurmak Amacıyla Takdir Komisyonuna Sevk İşlemi Geçerli Değil 2018-06-28T10:38:07+00:00
28 06, 2018

Vergi Dairesince Banka Hesabına Konan Hacze İlişkin Dava Açma Süresi

2018-06-28T10:22:26+00:00

Danıştay 9. Dairesi Tarih         : 23.02.2015 Esas No   : 2014/9393 Karar No  : 2015/534 / İYUK Md. 7 BANKA HESABI ÜZERİNE UYGULANAN HACZE İLİŞKİN DAVA AÇMA SÜRESİ Davacının banka hesabı üzerine haciz uygulanmasıyla, söz konusu banka hesabı üzerindeki tasarruf haklarını kısıtlamak suretiyle menfaati ihlal edilmiş sayılır. Söz konusu kısıtlılığın yargı yerince iptal edilmediği veya idarece kaldırılmadığı sürece davacının menfaat [...]

Vergi Dairesince Banka Hesabına Konan Hacze İlişkin Dava Açma Süresi 2018-06-28T10:22:26+00:00
28 06, 2018

İlanen Tebliğin Usule Uygun Yapılmaması Halinde Vergi Ceza İhbarnameleri Geçersizdir.

2018-06-28T07:44:18+00:00

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 06.11.2014 Esas No         : 2013/6557 Karar No  : 2014/5046 VUK Md. 102, 103 İLANEN TEBLİĞ KOŞULLARI İş yeri adresine gönderilen ihbarnamelerin tebliğ alındısı üzerinde bulunan “muhatabın adresten ayrıldığı, yeni adresin bilinmediği” şerhi yanı sıra tebliğ alındısında, posta memuru dışında komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memurunun imzasının [...]

İlanen Tebliğin Usule Uygun Yapılmaması Halinde Vergi Ceza İhbarnameleri Geçersizdir. 2018-06-28T07:44:18+00:00
28 06, 2018

Tasfiyenin Sonuçlanmasından Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Münfesih Şirket Adına Vergi ve Ceza Tarh Edilemez

2018-06-28T07:36:28+00:00

Danıştay 7. Dairesi Tarih    : 12.05.2014 Esas No         : 2011/7412 Karar No  : 2014/2572  / VUK Md. 10 MÜNFESİH ŞİRKET ADINA TARH EDİLEN VERGİ VE KESİLEN CEZA İÇİN KANUNİ TEMSİLCİ ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ Tüzel kişiliğin sona ermesinden önceki dönemlerle ilgili olsa dahi, münfesih şirket adına tarh ve ceza kesme işlemleri tesis edilemeyeceği; dolayısıyla, kamu alacağının söz konusu [...]

Tasfiyenin Sonuçlanmasından Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Münfesih Şirket Adına Vergi ve Ceza Tarh Edilemez 2018-06-28T07:36:28+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?