Mali Gündem

Mevzuat 2020-06-28T18:58:58+00:00

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde stopaj yapılmayacağı hakkında özelge

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde yapacağınız ödeme için gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan hizmet alımları için tevkifat yapılacağına dair hüküm bulunmadığından, gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

By | Mart 18th, 2021|Categories: Vergi Mevzuatı|0 Comments

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru 

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru  18/12/2020 Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerimiz ile ilgili olarak, bazı tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek adına, aşağıdaki açıklamaların yapılmasının uygun olacağı [...]

By | Aralık 27th, 2020|Categories: Mali Gündem, Vergi Mevzuatı|0 Comments

 – İŞ DAVALARI  ve VERGİ DAVALARI’ na İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI – 

Adi Ortaklığın Limited Şirkete dönüşmesinde muhtasar beyannamenin kimin adına verileceği

By | Temmuz 14th, 2019|

… Adi Ortaklığı olarak faaliyet gösteren adi ortaklığınızın 27/07/2015 tarihinde tescil edilerek … Limited Şirketi'ne dönüşmesi nedeniyle, 27/07/2015 tarihine kadar ödenen tutarlar üzerinden  yapılan tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin adi ortaklık adına, söz konusu tarihten itibaren yapılan ödemelerle ilgili tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin ise şirketiniz adına verilmesi gerekmektedir.

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı?

By | Ocak 3rd, 2019|

. Hukuk Dairesi 2018/7535 E. , 2018/17709 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, [...]

İşverenin işçiler arasında eşit davranma ve ayrım yapmama yükümlüğü hakkında Yargıtay Kararı

By | Ocak 3rd, 2019|

Eşitlik ilkesini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde, her durumda mutlak bir eşit davranma borcu düzenlenmiş değildir. Belli bazı durumlarda işverenin eşit davranma borcunun varlığından söz edilmiştir. Dairemiz kararlarında “ esaslı nedenler olmadıkça” ve “biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça” bu yükümlülüğün bulunmadığı vurgulanmıştır

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde hangi esasların dikkate alınacağı hakkında Yargıtay Kararı

Somut uyuşmazlıkta, mahkemece davalı iş yerinde güvenlik hizmeti veren alt işveren işçileri ile birlikte fesih tarihinde çalışan işçi sayısının 30 dan fazla olduğu kabul edilerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş ise de fesih tarihine ilişkin davalı işverene ait dönem bordrosunun incelenmesinde toplam çalışan işçi sayısının 24 olduğu, yukarıdaki ilke kararı gereğince iş yerinde bulunan alt işveren işçilerinin 30 işçi sayısının hesabında dikkate alınamayacağı

By | Ocak 3rd, 2019|

İşçinin Performans Düşüklüğünün Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadan İş Akdinin Feshi

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi çalıştığı projede performansının düşük olması nedeniyle aynı il sınırları içinde başka bir projeye görevlendirildiği ancak burada işbaşı yapmadığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-g maddesi uyarınca feshedilmişse de, davacının performans düşüklüğünün somut ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı, kaldı ki performans düşüklüğünün işveren için doğrudan işyeri değişikliği için geçerli bir neden olamayacağından davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığının kabulü gerekir.

By | Eylül 6th, 2018|
1803, 2021

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde stopaj yapılmayacağı hakkında özelge

By | Mart 18th, 2021|

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde yapacağınız ödeme için gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan hizmet alımları için tevkifat yapılacağına dair hüküm bulunmadığından, gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

3101, 2021

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

By | Ocak 31st, 2021|

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular / 30.01.2021 1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır? e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip [...]

204, 2020

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

By | Nisan 2nd, 2020|

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 51592363-010.07.01-E.5157380 02/04/2020

Konu : Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

 

GENEL YAZI

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde; “Yangın, su baskını, […]

204, 2020

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

By | Nisan 2nd, 2020|

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

02.04.2020

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce […]

3003, 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde İşverence Ödenecek Yedi Günlük Ücretten Kasıt Nedir

By | Mart 30th, 2020|

Resmî Gazete Tarihi: 30.04.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27920

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Kısa çalışma (Ek:RG-9/11/2018-30590) ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi

MADDE 7

6) Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı […]

Kısa Çalışma Ödeneği Bir Ay Uzatılmıştır

By |

Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Pandemi ücretsiz izin uygulaması bir ay uzatıldı

By |

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Nakdi Ücret Desteği Hakkında Sgk Duyurusu – 22.04.2020

By |

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) [...]

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?