Mali Gündem

Mevzuat 2020-06-28T18:58:58+00:00

Dahilde işleme izni sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinde KDV iadesi

Dahilde işleme izni kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden Şirketinizin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile dahilde işleme izni kapsamında alınan girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde ise bu sınır uygulanmayacaktır.

By | Haziran 20th, 2021|Categories: Vergi Mevzuatı|0 Comments

DİİB kapsamında temin edilen hammaddeler kullanılarak üretilen ürünlerin yurt içine KDV’li satışı.

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB'nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB'nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

By | Haziran 20th, 2021|Categories: Vergi Mevzuatı|0 Comments

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yazılım çalışmalarında AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan makine-teçhizat tesliminde KDV istisnası

Şirketiniz tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar satın alınması işlemi KDV Kanununun geçici 39 uncu madde kapsamında KDV'den istisna olacaktır. Ancak, Şirketinizce satın alınacak yazılımların makine ve teçhizat kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu yazılım alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

By | Haziran 20th, 2021|Categories: Vergi Mevzuatı|0 Comments

Fransa mukimi ortak firmanın Türkiyede yerleşik firmanın mali verilerini değerlendirmesi ve denetlemesi karşılığında talep ettiği katkı payı için KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

Fransa mukimi … tarafından Şirketinizin mali verilerinin değerlendirilmesi ve denetimi kapsamında verilen hizmetler KDV ye tabi olup, söz konusu hizmet bedelleri üzerinden hesaplanacak KDV nin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla Şirketiniz tarafından beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

By | Haziran 20th, 2021|Categories: Vergi Mevzuatı|0 Comments

 – İŞ DAVALARI  ve VERGİ DAVALARI’ na İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI – 

Adi Ortaklığın Limited Şirkete dönüşmesinde muhtasar beyannamenin kimin adına verileceği

By | Temmuz 14th, 2019|

… Adi Ortaklığı olarak faaliyet gösteren adi ortaklığınızın 27/07/2015 tarihinde tescil edilerek … Limited Şirketi'ne dönüşmesi nedeniyle, 27/07/2015 tarihine kadar ödenen tutarlar üzerinden  yapılan tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin adi ortaklık adına, söz konusu tarihten itibaren yapılan ödemelerle ilgili tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin ise şirketiniz adına verilmesi gerekmektedir.

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı?

By | Ocak 3rd, 2019|

. Hukuk Dairesi 2018/7535 E. , 2018/17709 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, [...]

İşverenin işçiler arasında eşit davranma ve ayrım yapmama yükümlüğü hakkında Yargıtay Kararı

By | Ocak 3rd, 2019|

Eşitlik ilkesini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde, her durumda mutlak bir eşit davranma borcu düzenlenmiş değildir. Belli bazı durumlarda işverenin eşit davranma borcunun varlığından söz edilmiştir. Dairemiz kararlarında “ esaslı nedenler olmadıkça” ve “biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça” bu yükümlülüğün bulunmadığı vurgulanmıştır

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde hangi esasların dikkate alınacağı hakkında Yargıtay Kararı

Somut uyuşmazlıkta, mahkemece davalı iş yerinde güvenlik hizmeti veren alt işveren işçileri ile birlikte fesih tarihinde çalışan işçi sayısının 30 dan fazla olduğu kabul edilerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş ise de fesih tarihine ilişkin davalı işverene ait dönem bordrosunun incelenmesinde toplam çalışan işçi sayısının 24 olduğu, yukarıdaki ilke kararı gereğince iş yerinde bulunan alt işveren işçilerinin 30 işçi sayısının hesabında dikkate alınamayacağı

By | Ocak 3rd, 2019|

İşçinin Performans Düşüklüğünün Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadan İş Akdinin Feshi

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi çalıştığı projede performansının düşük olması nedeniyle aynı il sınırları içinde başka bir projeye görevlendirildiği ancak burada işbaşı yapmadığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-g maddesi uyarınca feshedilmişse de, davacının performans düşüklüğünün somut ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı, kaldı ki performans düşüklüğünün işveren için doğrudan işyeri değişikliği için geçerli bir neden olamayacağından davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığının kabulü gerekir.

By | Eylül 6th, 2018|
2006, 2021

Dahilde işleme izni sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinde KDV iadesi

By | Haziran 20th, 2021|

Dahilde işleme izni kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden Şirketinizin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile dahilde işleme izni kapsamında alınan girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde ise bu sınır uygulanmayacaktır.

2006, 2021

DİİB kapsamında temin edilen hammaddeler kullanılarak üretilen ürünlerin yurt içine KDV’li satışı.

By | Haziran 20th, 2021|

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB'nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB'nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

2006, 2021

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki yazılım çalışmalarında AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan makine-teçhizat tesliminde KDV istisnası

By | Haziran 20th, 2021|

Şirketiniz tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar satın alınması işlemi KDV Kanununun geçici 39 uncu madde kapsamında KDV'den istisna olacaktır. Ancak, Şirketinizce satın alınacak yazılımların makine ve teçhizat kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu yazılım alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

2204, 2020

Nakdi Ücret Desteği Hakkında Sgk Duyurusu – 22.04.2020

By | Nisan 22nd, 2020|

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ
MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ
UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-

(1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 […]

204, 2020

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

By | Nisan 2nd, 2020|

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 51592363-010.07.01-E.5157380 02/04/2020

Konu : Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

 

GENEL YAZI

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde; “Yangın, su baskını, […]

204, 2020

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

By | Nisan 2nd, 2020|

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

02.04.2020

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce […]

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

By |

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 10 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete /  Sayı: 31419 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – [...]

Kısa Çalışma Ödeneği Bir Ay Uzatılmıştır

By |

Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Pandemi ücretsiz izin uygulaması bir ay uzatıldı

By |

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin bir ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?