Mali Gündem

Mali Gündem 2018-10-18T13:20:01+00:00

5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 13.12.2019 Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi [...]

By | Aralık 13th, 2019|Categories: Mali Gündem, Vergi Mevzuatı|0 Comments

Kamu alacaklarında tahsil zamanaşımı hakkında iç genelge

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun "Tahsil zamanaşımı" başlıklı 102 nci maddesinde "Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur..." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile amme alacakları için genel tahsil zamanaşımı süresi belirlenmiş, para cezalarının zamanaşımına ilişkin hususların ise özel kanunlarda yer alan hükümler esas alınarak belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

By | Ekim 12th, 2019|Categories: Mali Gündem|0 Comments

 – İŞ DAVALARI  ve VERGİ DAVALARI’ na İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI – 

Adi Ortaklığın Limited Şirkete dönüşmesinde muhtasar beyannamenin kimin adına verileceği

By | Temmuz 14th, 2019|

… Adi Ortaklığı olarak faaliyet gösteren adi ortaklığınızın 27/07/2015 tarihinde tescil edilerek … Limited Şirketi'ne dönüşmesi nedeniyle, 27/07/2015 tarihine kadar ödenen tutarlar üzerinden  yapılan tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin adi ortaklık adına, söz konusu tarihten itibaren yapılan ödemelerle ilgili tevkifatlara ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin ise şirketiniz adına verilmesi gerekmektedir.

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı?

By | Ocak 3rd, 2019|

. Hukuk Dairesi 2018/7535 E. , 2018/17709 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, [...]

İşverenin işçiler arasında eşit davranma ve ayrım yapmama yükümlüğü hakkında Yargıtay Kararı

By | Ocak 3rd, 2019|

Eşitlik ilkesini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde, her durumda mutlak bir eşit davranma borcu düzenlenmiş değildir. Belli bazı durumlarda işverenin eşit davranma borcunun varlığından söz edilmiştir. Dairemiz kararlarında “ esaslı nedenler olmadıkça” ve “biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça” bu yükümlülüğün bulunmadığı vurgulanmıştır

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde hangi esasların dikkate alınacağı hakkında Yargıtay Kararı

Somut uyuşmazlıkta, mahkemece davalı iş yerinde güvenlik hizmeti veren alt işveren işçileri ile birlikte fesih tarihinde çalışan işçi sayısının 30 dan fazla olduğu kabul edilerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş ise de fesih tarihine ilişkin davalı işverene ait dönem bordrosunun incelenmesinde toplam çalışan işçi sayısının 24 olduğu, yukarıdaki ilke kararı gereğince iş yerinde bulunan alt işveren işçilerinin 30 işçi sayısının hesabında dikkate alınamayacağı

By | Ocak 3rd, 2019|

İşçinin Performans Düşüklüğünün Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadan İş Akdinin Feshi

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi çalıştığı projede performansının düşük olması nedeniyle aynı il sınırları içinde başka bir projeye görevlendirildiği ancak burada işbaşı yapmadığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-g maddesi uyarınca feshedilmişse de, davacının performans düşüklüğünün somut ve inandırıcı delillerle kanıtlanmadığı, kaldı ki performans düşüklüğünün işveren için doğrudan işyeri değişikliği için geçerli bir neden olamayacağından davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığının kabulü gerekir.

By | Eylül 6th, 2018|
501, 2020

Yurt dışına ihraç edilen malın nakli esnasında alıcının siparişi iptal etmesi ve malın Türkiye mukimi bir firmaya satılıp geri dönmeden yurt dışında teslimi.

By | Ocak 5th, 2020|

Yurt dışı alıcının malı taşıyan gemi seyrüseferde iken siparişi iptal etmesi neticesinde yeni müşteri olarak bulunan Türkiye mukimi bir firmaya yurt dışında gerçekleşen teslim KDV’nin konusuna girmediğinden, buna ilişkin düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacak olup, bu işlem nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

501, 2020

Şirket adına kayıtlı ve kira geliri elde edilen taşınmazın satışında Katma Değer Vergisi

By | Ocak 5th, 2020|

Şirketinizin 2001 yılında aktife aldığı söz konusu taşınmazın 10 yıldır kiraya verildiği dikkate alındığında, söz konusu taşınmazın ticareti yapılmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmaz kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu satış işleminde KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisnanın uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

501, 2020

Yurt dışındaki firmaya yapılacak ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla stopaj ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

By | Ocak 5th, 2020|

1 - Irak’ta üstlenilen iş için, Türkiye’de sabit bir yere sahip bulunmaması koşuluyla BAE mukimine yapılacak ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir. 2 - Irak'ta bulunan firmaya verilen bilgisayar yazılım hizmeti için Birleşik Arap Emirliği'nde mukim firmadan alınan teknik destek hizmeti yurt dışında yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından KDV nin konusuna girmemektedir.

610, 2019

E-faturada “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin nasıl kullanılabileceği hakkında

By | Ekim 6th, 2019|

Elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak bu uygulama e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecek olup fatura düzenleme tarihinden sonra malın tesliminin gerçekleştirildiği durumda mezkur uygulamadan yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

610, 2019

E defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği

By | Ekim 6th, 2019|

  e-Defter uygulamasında, her bir faturanın ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi esas olmakla birlikte; faturaların, mezkur Kılavuzda belirtildiği şekilde gruplandırılarak (alış faturaları, satış faturaları, genel gider faturaları vb.) en fazla 10'ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

1407, 2019

 İsviçre mukimi firmadan alınan bilgisayar yazılım kullanım bedelinin giderleştirilmesi ve tevkifat uygulaması

By | Temmuz 14th, 2019|

Şirketiniz tarafından İsviçre mukimi şirkete gayri maddi hak bedeli niteliğindeki SAP yazılım kullanımı karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca %10 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği hakkında

By |

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin on  dördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için; Sigortalı yönünden; a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı?

By |

. Hukuk Dairesi 2018/7535 E. , 2018/17709 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, [...]

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?

By |

İşçiniz size haber vermeden dört gündür işe gelmemiş ve işe döndüğünde de İş Kanununda belirtilen mazeretlerden birisini size sunamamış ise, dört gündür işe gelmeyen işçinizin, işe gelmediği günlerine ait ücretini ödemek zorunda değilsiniz.

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?